• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Monday, 21/08/2017, 15:26 GMT+7
427 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 21 tháng 8 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017             

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

21/8/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

14h00

Phòng họp

Giải quyết một số vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh tại nhà hàng Bảy Cạnh và nội dung đơn phản ánh của Công ty TNHH TM DV Du lịch Gia Phúc An.    

 

Đ/c Tuấn

 

Phòng DLST

- BCH Công đoàn;

- Bà Lục Thị Mai Quỳnh.

Thứ 3

22/8/2017

08h00

Hội trường Huyện ủy

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 05, 06, 07, 08-NQ/TU và Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy

-

-

Chi ủy và Ban giám đốc.

14h00

Trung tâm Văn hóa huyện

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 05, 06, 07, 08-NQ/TU và Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy

-

-

Toàn thể Đảng viên Chi bộ (Các bộ phận thông báo và sắp xếp công việc cho đảng viên tham dự đầy đủ).

Thứ 4

23/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

24/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

25/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- BCH Công đoàn;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

  Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments