• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 01 đến ngày 05/01/2017

Wednesday, 03/01/2018, 07:59 GMT+7
395 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 30 tháng 12 năm 2017  

 

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

01/01/2018

 

 

Nghỉ tết Dương lịch

 

 

 

Thứ 3

02/01/2018

08h00

Phòng họp HKL

Họp Hội đánh giá, phân loại CCVC,LĐ 6 tháng cuối năm 2017

Đ/c Pho

Phòng TCHC; HKL và các PCM

Thành viên HĐ đánh giá, phân loại CCVC theo Khoản 1 Điều 16 Quy chế QL Công việc và đánh giá, phân lọa CCVC,LĐ.

14h00

Phòng họp HKL

Đánh giá phân loại CCVC,LĐ năm 2017

Đ/c Pho

Phòng TCHC; HKL và các PCM

- Ban giám đốc;

- Lãnh đạo HKL và các PCM.

15h30

Phòng họp HKL

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức quản lý đơn vị năm 2017 (GĐ và các PGĐ)

Đ/c Pho

Ban giám đốc; Phòng TCHC.

- Ban giám đốc;

- Đại diện Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên

- Lãnh đạo các PCM, Hạt Kiểm lâm

Thứ 4

03/01/2018

08h30

Phòng làm việc đ/c Lịch

Bàn giao công tác tài chính và số liệu kế toán từ ngày 31/12/2016 trở về trước giữa đ/c Toàn (nguyên kế toán trưởng) và đ/c Lài (Phụ trách kế toán).

Đ/c Lịch

Đ/c Sỹ Toàn, đ/c Lài

Đ/c Sỹ Toàn, đ/c Lài.

08h30

Sở KHCN

Họp Hội đồng thẩm định kinh phí Dự án phục hồi san hô.

Chủ tịch HĐ

-

Đ/c Thắng tham dự; đồng thời chuẩn bị các hồ sơ liên quan để thuyết minh, bảo vệ.

14h00

Phòng họp HKL

Bàn giao tình hình tài chính, số liệu kế toán, tài sản, bản xác nhận công nợ phải thu, bản xác nhận công nợ phải trả của tổ chức, cá nhân có liên quan giữa đ/c Lịch (PGĐ-nguyên phụ trách đơn vị) và đ/c Pho-Giám đốc

Đ/c Pho

Đ/c Lịch, đ/c Lài

- Đ/c Huệ, đ/c Lịch;

- Đ/c Lài, Hiệp, Hiền, Sỹ Toàn, Tính;

- Lãnh đạo các PCM và HKL.

Thứ 5

04/01/2018

08h30

Phòng họp UBH

Họp thống nhất thông qua dự thảo về Quy chế quản lý, KH triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể, phát triển khu du lịch quốc gia và KH đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch giai đoạn 2017-2020.

Đ/c Nhựt PCT

-

Đ/c Trần Đình Huệ

Thứ 6

05/01/2018

08h00

Phòng họp HKL

Họp chi bộ kiểm điểm, phân loại tập thể Chi ủy và đảng viên năm 2017 (cả ngày)

Đ/c Pho

Đ/c Đình Huệ, đ/c Trà (theo phân công của Chi ủy)

- Các đ/c Chi ủy

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (các bộ phận TB đảng viên dự họp).

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- BCH Công đoàn; Đoàn cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

                    

                 

 

 

Chia sẻ:
comments