• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 03 tháng 7 năm 2017 đến ngày 07 tháng 7 năm 2017

Monday, 03/07/2017, 15:22 GMT+7
505 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Côn Đảo, ngày 03 tháng 7 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 03 tháng 7 năm 2017 đến ngày 07 tháng 7 năm 2017         

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

03/7/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.     

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

04/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

05/7/2017

15h00

Hội trường

Làm việc với ông Tho (nguyên thuyền trưởng) và nhân viên tàu BV0152, rà soát các khoản tạm ứng, các khoản thanh toán công tác phí cho nhân viên tàu.

Đ/c Toàn

(P.KH-TC)

Phòng KH-TC

- Ông Lê Minh Tho;

- Toàn thể nhân viên tàu BV0152;

- Bà Hiệp (PKH-TC) ghi biên bản.

Thứ 5

06/7/2017

07h30

Cầu tàu du lịch đi đến TKL Bảy Cạnh

Làm việc với Phòng DLST&GDMT và Trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh về việc thực hiện phương án giá các dịch vụ DLST theo Công văn số 83/BQLVQG-PDLST ngày 21/3/2017 của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo và kiểm tra, xác minh thông tin đăng trên báo tuổi trẻ sáng ngày 29/6/2017. 

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Đ/c Tuấn (P.DLST-GDMT), Đ/c Lý (TTKL Bảy Cạnh) chuẩn bị báo bằng văn bản các vấn đề liên quan theo chỉ đạo của GĐ (kèm theo tài liệu)

- Đ/c Huệ (Phó Giám đốc);

- Các đ/c: Thắng (P.BTB-ĐNN), Trà (HKL), Đà  (P.KH&HTQT), Tuấn (PDLST-GDMT), Toàn (P.KHTC), Lộc (P.DLST-GDMT), lãnh đạo và toàn thể nhân viên TKL Bảy Cạnh.

- Đ/c Trung (VP. HKL) Ghi biên bản;

 

Thứ 6

07/7/2017

08h30

Hội trường

UBKT Huyện ủy làm việc với Cấp ủy Chi bộ BQL VQG Côn Đảo về nội dung kiểm tra DHVP của đ/c Nguyễn Sỹ Toàn.

Đ/c Phó Chủ nhiệm TTr

Chi ủy BQLVQG

- Các đ/c Chi ủy (trừ đ/c Toàn);

- Ban giám đốc VQG;

- Tổ Kiểm tra (QĐ 28) của Huyện ủy CĐ.

14h00

Hội trường

Ban giám đốc họp xem xét xử lý vấn đề thu tiền dịch vụ thả rùa con.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

PDLST-GDMT và đ/c Trung (HKL)

- Các Phó Giám đốc;

- Các đ/c Chi ủy;

- Lãnh đạo các PCM, HKL. 

Thứ 7

08/7/2017

08h30

Hội trường

Tập huấn tình nguyện viên bảo tồn rùa biển đợt 1

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

Phòng BTB-ĐNN

- ĐD P.BTB-ĐNN (02 người)

- ĐD các TKL: Hòn Tre Lớn, Hòn Cau, hòn Bảy Cạnh.

- IUCN (03 người);

- 14 tình nguyện viên.

13h30

Cầu tàu du lịch

Chở cán bộ IUCN và tình nguyện viên ra làm việc tại hòn Bảy cạnh, Hòn Cau và hòn Tre Lớn.

Đ/c Thắng

(TP.BTB)

Phòng BTB-ĐNN

   

 

* Ghi chú: Các chuyến công tác đảo nhỏ trong tuần sử dụng phương tiện tàu BV0152 (Phòng TCHC bố trí phương tiện). Chuyến công tác chiều ngày 08/7/2017 thuê thêm 01 chiếc ca nô chở TNV đi hòn Tre Lớn (Phòng BTB-ĐNN chủ động liên hệ).

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Trạm KL Bảy Cạnh;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

  

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments