• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 05 tháng 6 năm 2017 đến ngày 09 tháng 6 năm 2017

Monday, 05/06/2017, 11:01 GMT+7
598 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 05 tháng 6  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 05 tháng 6 năm 2017 đến ngày 09 tháng 6 năm 2017       

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

05/6/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.     

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

10h00

Hội trường

Họp Hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Vinh

Đ/c Lịch

(CT.Hội đồng)

Đ/c Hồng - UV, thư ký HĐ

- Ủy viên HĐKL (theo QĐ số 134/QĐ-BQLVQG);

- Bà Nguyễn Thị Vinh

15h00

Phòng họp

Làm việc với Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.  

Đ/c Pho

(Giám đốc)

 

Lãnh đạo và nhân viên Phòng DLST-GDMT.

Thứ 3

06/6/2017

09h00

Hội trường

Làm việc, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, BVR, tuyên truyền giáo dục môi trường, DLST với đoàn BQL Khu BTTN Tà Kóu tỉnh Bình Thuận.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

  Phòng DLST và GDMT

Lãnh đạo các PCM, HKL

Thứ 4

07/6/2017

 

 

 

Đi công tác tại Hà Nội và Vườn quốc gia Ba Vì cùng với đoàn Sở NN và PTNT tỉnh BR-VT từ ngày 07/6/2017.

Sở NN và PTNT

 

Ông Trần Đình Huệ (PGĐ).

07h30

Hội trường

Họp Hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trương Mai Thế Hòa

Đ/c Lịch

(CT.Hội đồng)

Đ/c Hồng - UV, thư ký HĐ

- Ủy viên HĐKL (theo QĐ số 139/QĐ-BQLVQG);

- Ông Trương mai Thế Hòa

15h00

Hội trường

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.     

Lãnh đạo tỉnh

BR-VT

P. TC-HC

- Lãnh đạo: UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Huyện ủy và UBND huyện;

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Trưởng, phó PCM, HKL, trưởng các đoàn thể đơn vị, trạm trưởng, tổ trưởng các Trạm, tổ KL và CCVC khối VP.

Thứ 5

08/6/2017

 

 

 

 

 

    

Thứ 6

09/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL;

- BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng   

 

 

Chia sẻ:
comments