• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 đến ngày 10 tháng 02 năm 2017

Monday, 06/02/2017, 15:29 GMT+7
534 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 06 tháng 02  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 đến ngày 10 tháng 02 năm 2017   

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

06/02/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

14h00

Phòng họp

Công bố Quyết định phân công ông Nguyễn Đức Tuấn-Phụ trách Phòng DLST-GDMT

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC

- Toàn thể nhân viên Phòng DLST-GDMT;

- Trưởng phòng TCHC.

14h30

Phòng họp

Làm việc với Phòng DLST-GDMT nghe báo cáo kết quả công việc và chỉ đạo công tác tổ chức du lịch sinh thái và các hoạt động dịch vụ.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Nhân viên Phòng DLST và GDMT

(chuẩn bị báo cáo, đề xuất)

Toàn thể nhân viên Phòng DLST-GDMT.

 

Thứ 3

07/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

08/02/2017

07h00

 

Tuần tra liên ngành đầu xuân Đinh Dậu năm 2017.

Đ/c Lịch

(P.GĐ/HT)

Hạt Kiểm lâm

Lãnh đạo đơn vị; ĐD Hạt KL và các phòng BTB-ĐNN, KH-HTQT, DLST-GDMT; các đơn vị, khu dân cư trên địa bàn huyện (Cụ thể theo kế hoạch số 37/KH-UBND và thư mời của UBND huyện Côn Đảo.

Thứ 5

09/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 (Đã ký)

      

Nguyễn Thị Bích Hồng  

Chia sẻ:
comments