• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 07 tháng 8 năm 2017 đến ngày 12 tháng 8 năm 2017

Monday, 07/08/2017, 14:17 GMT+7
613 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 07 tháng 8 năm 2017 đến ngày 12 tháng 8 năm 2017             

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

07/8/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

10h00

Hội trường

Giao ban đầu tuần thứ 2 tháng 8

Đ/c Pho

Các bộ phận

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, phó hoặc PT các bộ phận

14h00

Phòng họp UBND huyện

Họp phiên thứ 12 thường trực HĐND huyện Côn Đảo

Đ/c Pho

 

- Theo thư mời của HĐND huyện

Thứ 3

08/8/2017

09h00

Phòng họp

Thông qua Biên bản bàn giao công tác xây dựng cơ bản

Đ/c Pho

 

Đ/c Lịch, đ/c Sỹ Toàn và đ/c Ân

- Các Phó giám đốc;

- Đ/c Sỹ Toàn, đ/c Ân, đ/c Đình Toàn

14h00

Hội trường

Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề lập hồ sơ đề xuất công nhận cây di sản và xác định sức chứa du lịch sinh thái tại một số điểm, tuyến du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Huệ

 

Phòng KH&HTQT chuẩn bị và báo cáo

- Giám đốc, các PGĐ;

- Lãnh đạo các PCM, HKL và các trạm trưởng, tổ trưởng Kiểm lâm;

- Toàn thể viên chức PKH&HTQT.

Thứ 4

09/8/2017

08h00

Hội trường

Thực hành kỹ năng hướng dẫn du lịch sinh thái lần 2 (cả ngày)

Đ/c Pho

 

Phòng DLST-GDMT

- Các Phó giám đốc;

- Trưởng, phó các PCM, HKL;

- 20 CCVC tham gia tập huấn, thực hành (DS kèm theo KH số 13 ngày 26/7)

Thứ 5

10/8/2017

07h30

Cầu tàu du lịch

Xuất phát đi thực hành hướng dẫn tuyến hòn Côn Sơn-hòn Bảy Cạnh; hướng dẫn xem rùa đẻ trứng ban đêm và thả rùa con về biển tại hòn Bảy Cạnh

Đ/c Huệ

 

Phòng DLST-GDMT

- Lãnh đạo các PCM,HKL (nếu có đk);

- 20 CCVC tham gia tập huấn, thực hành (DS kèm theo KH số 13 ngày 26/7)

Thứ 6

11/8/2017

8h00

Phòng họp

Họp Chi ủy và Ban Giám đốc cho ý kiến bổ sung kiện toàn nhân sự Chi ủy; thảo luận cho ý kiến sắp xếp bộ phận kế toán; công tác bàn giao tài chính

Đ/c Pho

Các đ/c Chi ủy

Các đ/c Chi ủy và Ban Giám đốc

14h00

Hội trường

Họp Chi bộ định kỳ

Đ/c Pho

 

Chi ủy và đảng viên được Chi ủy phân công

- Các đ/c Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (Trưởng các bộ phận thông báo và sắp xếp cho đảng viên tham dự họp).

Thứ 7

12/8/2017

08h30

Hội trường

Tập huấn tình nguyện viên bảo tồn rùa biển đợt 3

 

Đ/c Huệ

 

Phòng BTB-ĐNN

- ĐD P.BTB-ĐNN (02 người)

- ĐD các TKL: Hòn Tre Lớn, Hòn Cau, hòn Bảy Cạnh.

- 14 tình nguyện viên.

13h00

Cầu tàu Du lịch

Chở tình nguyện viên ra làm việc tại hòn Bảy cạnh, Hòn Cau và hòn Tre Lớn.

 

Đ/c Thắng

 

Phòng BTB-ĐNN

- Đại diện phòng BTB-ĐNN;

- 14 tình nguyện viên.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments