• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 08 tháng 5 năm 2017 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017

Tuesday, 09/05/2017, 08:16 GMT+7
536 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 08 tháng 5  năm 2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 08 tháng 5 năm 2017 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017         

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

08/5/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.     

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

09/5/2017

08h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.          

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Các Phó giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL và TT Yến sào và đ/c Toàn (NV phòng KHTC)

Thứ 4

10/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

11/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

12/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL; TT Yến sào;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments