• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017

Monday, 10/04/2017, 08:24 GMT+7
540 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 10 tháng 4  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 14 tháng 4 năm 2017       

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

10/4/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

09h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.          

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL và đ/c Tính

14h30

Hội trường

Ban Giám đốc họp với các bộ phận và CCVC có liên quan để lập Biên bản thống nhất giải trình cho Đoàn Thanh tra công vụ tỉnh BR-VT theo kết luận tại Biên bản làm việc ngày 04/4/2017.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC

- Các phó giám đốc;

- Lãnh đạo các phòng: TCHC, KHTC, BTB-ĐNN và HKL;

- Các đ/c: Toàn, Hương, Ân.

16h00

Hội trường

Họp Chi ủy, BGĐ để kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh cách thức quản lý điều hành, phân công công tác, đi công tác, họp hội... của Chi ủy và BGĐ.

Đ/c Pho

(PBT Chi bộ)

Chi ủy

- Các đ/c Chi ủy;

- Các phó giám đốc;

- Trưởng phòng TCHCs.

Thứ 3

11/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/4/2017

08h00

Hội trường

Làm việc với đoàn công tác UBKHCNMT Quốc hội.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

HKL chuẩn bị báo cáo

- Đ/c Huệ (PGĐ);

- Đ/c Trà và lãnh đạo các PCM.

13h30

Cầu tàu du lịch

Tiếp đón, hướng dẫn đoàn đại biểu HĐND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh BR-VT thăm quan, giao lưu tại Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC; HKL và Trạm KL Bảy Cạnh

 

Đoàn đại biểu HĐND (50 người);

 

15h00

Cầu tàu du lịch

Hướng dẫn đoàn UBKHCNMT Quốc hội khảo sát thực tế tại hòn Bảy Cạnh

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC

- Đ/c Huệ (PGĐ);

- Đ/c Trà (Hạt phó KL).

Thứ 5

13/4/2017

 

 

  

 

 

 

Thứ 6

14/4/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL; TT Yến sào;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

  

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments