• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017

Monday, 10/07/2017, 09:14 GMT+7
429 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 10 tháng 7 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017             

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

10/7/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.        

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

13h30

Hội trường

 Họp Giao ban đơn vị.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào, BQLDA

- Các Phó Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, BQLDA, TT Yến sào.

- BQLDA: Đ/c Lịch và Đ/c Ân

15h30

Hội trường

Thông qua danh mục dịch vụ công của đơn vị và Bảng dự toán phân bổ kinh phí năm 2017.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

P. KH-TC

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL và đ/c Hiệp (Kế toán).

Đ/c Trang (PTCHC) ghi biên bản

16h30

Hội trường

Nghe ông Nguyễn Sỹ Toàn báo cáo tình hình khắc phục hậu quả kinh tế theo kết luận thanh tra 240 và đề xuất giải pháp xử lý số tiền còn lại chưa khắc phục.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Đ/c Toàn

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL.

Đ/c Trang (PTCHC) ghi biên bản

Thứ 3

11/7/2017

08h30

Hội trường

Tập huấn, triển khai các văn bản mới liên quan đến nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

 

Lãnh đạo và nhân viên Phòng BTB,ĐNN, Phòng KH&HTQT.

14h00

Hội trường

Làm việc với các Trạm trưởng Kiểm lâm để xử lý dứt điểm khoản tiền may đồ kiểm lâm năm 2016.

Đ/c Lịch

(P Giám đốc)

Đ/c Toàn

- Ban Giám đốc;

- Phó Hạt trưởng

- Trạm trưởng, Tổ trưởng và phụ trách các Trạm, Tổ Kiểm lâm.

16h00

Hội trường

Nghe thông qua dự thảo Biên bản thẩm định kinh phí 02 lớp đào tạo của Sở Tài chính.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Đ/c Toàn

- Đ/c Huệ (PGĐ);

- Lãnh đạo phòng TC-HC và phòng BTB-ĐNN.

Thứ 4

12/7/2017

08h30

Hội trường

Nghe Báo cáo thuyết trình về giao diện mới Website condaopark.com.vn và giải pháp vận hành và phát triển.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

P. KH&HTQT

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL;

Đ/c Đà (P. KH&HTQT) báo cáo

Thứ 5

13/7/2017

17h00

 

Cơ quan mời cơm chia tay đ/c Lê Minh Tho, Trần Thanh Tâm nghỉ hưu

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Phòng TC-HC

- Ban GĐ, Trưởng hoặc phó các PCM, HKL và CBNV tàu BV0152.

Thứ 6

14/7/2017

14h00

Trạm KL Bảy Cạnh

Giao ban Hạt Kiểm lâm 06 tháng đầu năm. Công bố 04 QĐ điều động NVKL

Đ/c Pho

(Giám đốc/ Hạt trưởng)

Đ/c Trà chỉ đạo công tác chuẩn bị

- Phó Hạt trưởng Kiểm lâm;

- Trạm trưởng, Tổ trưởng, Phụ trách Trạm, Tổ HKL và CC VP HKL. 

16h00

Giao ban công tác phối hợp giữa HKL với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

- Phó Hạt trưởng Kiểm lâm;

- Trạm trưởng, Tổ trưởng, Phụ trách Trạm, Tổ HKL và CC VP HKL;

- Lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL, TT Yến sào và BQLDA;

- Trạm KL Bảy Cạnh;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments