• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017

Monday, 13/02/2017, 17:29 GMT+7
506 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 13 tháng 02  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 đến ngày 17 tháng 02 năm 2017    

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

13/02/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào;

Thứ 3

14/02/2017

09h00

Hội trường

Thông qua dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ và Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018

Đ/c Trà

(Trưởng ban)

Đ/c Hậu và các đ/c thành viên Ban TTND

Thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

14h00

Hội trường

Thông qua Quy chế làm việc của Phòng DLST&GDMT.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng TC-HC; PDLST-GDMT

- Ban Giám đốc;

- ĐD lãnh đạo các Phòng CM, HKL.

Thứ 4

15/02/2017

15h00

Hội trường

BQL Quỹ Bảo tồn họp thẩm định, xét duyệt hồ sơ xin vay vốn đợt 1/2017.   

 Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

Tổ giúp việc BQL QBT

- Thành viên BQL Quỹ Bảo tồn;

- Thành viên Tổ giúp việc BQL QBT.

Thứ 5

16/02/2017

15h00

Phòng họp

Họp Ban chấp hành công đoàn triển khai một số nhiệm vụ công tác quý 1 năm 2017

  Đ/c Hồng

(Chủ tịch CĐCS)

 

- BCH Công đoàn;

- ĐD Ban Thanh tra nhân dân.

Thứ 6

17/02/2017

08h00

Hội trường

Thông qua Dự thảo Đề án thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo (lần 3) và Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (lần 2)

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng DLTS-GDMT và Phòng KH-TC

- Ban Giám đốc;

- ĐD lãnh đạo các Phòng CM, HKL;

- ĐD BCH các đoàn thể.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- BQL Quỹ Bảo tồn;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 (Đã ký)

      

Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

Chia sẻ:
comments