• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 13 tháng 3 năm 2017 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017

Monday, 13/03/2017, 11:07 GMT+7
549 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 13 tháng 3  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 13 tháng 3 năm 2017 đến ngày 17 tháng 3 năm 2017    

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

13/3/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.    

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

15h30

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.  

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào và đ/c Toàn (PKH-TC).

 

Thứ 3

14/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

15/3/2017

15h00

Trụ sở đơn vị

Đi khảo sát vị trí xây hồ chứa nước tại Đất Dốc, Suối Ớt và các vị trí xây dựng bể chứa nước mưa.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

HKL, BQLDA

- Đ/c Trà (HKL), đ/c Ân (BQLDA);

- Công ty CP Tư vấn Thủy lợi Nam Bộ.

Thứ 5

16/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/3/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- TTYS Côn Đảo;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;  

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

       Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

Chia sẻ:
comments