• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến ngày 19 tháng 5 năm 2017

Monday, 15/05/2017, 07:58 GMT+7
651 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 15 tháng 5  năm 2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến ngày 19 tháng 5 năm 2017         

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

15/5/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

10h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL và TT Yến sào

14h00

Văn phòng TT Yến sào

Phân loại và nghiệm thu yến sào đợt 1 năm 2017

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

TT Yến sào

Thành viên Hội đồng nghiệm thu, phân loại Yến sào theo QĐ của Giám đốc BQL VQG Côn Đảo.

Thứ 3

16/5/2017

08h00

Sở KH và Công nghệ

Tham dự họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện Đề tài Sâm đất

Sở KH &CN

Phòng KH-HTQT

Đ/c Trần Đình Huệ (PGĐ)

08h00

Hội trường

Nghe Phòng TC-HC trình bày Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CCVC giai đoạn 2015-2017

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

P. TC-HC

- Các phó giám đốc;

- Trưởng phòng TC-HC.

14h00

Hội trường

Họp Chi ủy mở rộng để rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc tham mưu cho Chi ủy xây dựng các Kế hoạch, Chương trình công tác của Chi bộ.

Đ/c Pho

(P. Bí thư)

Chi ủy

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Lãnh đạo PCM và HKL;

- Trưởng, phó các Đoàn thể.

16h00

Khu hành chính

Kiểm tra thi công công trình Khu hành chính Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BQLDA

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Lãnh đạo PCM và HKL;

- Trưởng, phó các Đoàn thể.

Thứ 4

17/5/2017

 

 

Đi công tác tại VQG Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận và VQG Bidoup Núi Bà tỉnh Lâm Đồng cùng với Đoàn của Sở NN và PTNT từ ngày 18/5/2017

Sở NN và PTNT

 

Đ/c Nguyễn Khắc Pho (PGĐ)

Thứ 5

18/5/2017

07h00

Cầu tàu du lịch

Xuất phát đi đến Hòn Tre lớn để Họp Hội đồng kỷ luật công chức Trạm Kiểm lâm hòn Tre Lớn vào lúc 09h00

Đ/c Huệ

(CT. Hội đồng)

Đ/c Hồng (Thư ký HĐKL)

- UV HĐKL theo Quyết định số 110/QĐ-BQLVQG;

- Đại diện Chi ủy và các đoàn thể (theo thư mời của HĐKL);

- CC vi phạm và  những người có liên quan (theo giấy triệu tập và  thư mời của HĐKL)

13h30

Trạm KL hòn Tre Lơn

Họp kiểm điểm các nhân viên Hợp đồng lao động trạm KL hòn Tre Lớn theo BC, đề xuất của HKL

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Đ/c Hồng

(TP. TCHC)

- Theo thư mời của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo;

- Ông Đặng Hoài Nam và ông Cao Đức Cường.

Thứ 6

19/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL; TT Yến sào;

- BCH các đoàn thể;

- Trạm KL hòn Tre Lớn;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments