• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến ngày 20 tháng 01 năm 2017

Monday, 16/01/2017, 10:18 GMT+7
634 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 16 tháng 01  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến ngày 20 tháng 01 năm 2017   

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

16/01/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Triển khai kế hoạch khảo sát đánh giá những thiệt hại vật chất do quần thể Khỉ đuôi dài gây ra cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sinh sống ven rừng Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Sơn

(TP. KH&HTQT)

Đ/c Ngà (PHK-HTQT)

- Nhân viên Phòng KH&HTQT;

- Đại diện: Hạt Kiểm lâm; Phòng TN&MT; Phòng KT; Phòng TCKH huyện; BĐH Khu 1,2,3 và 10 (theo thư mời của BQL VQG)

09h00

Phòng họp

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2017 của Phòng DLST-GDMT.

Đ/c Pho (PGĐ-Phụ trách phòng)

Đ/c Lộc, đ/c Mùi (PDL)

Toàn thể viên chức, nhân viên Phòng DLST-GDMT.

13h30

Hội trường

Hội nghị công chức, người lao động năm 2017 của Hạt Kiểm lâm.

Đ/c Trà

(P. Hạt trưởng) và Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Văn phòng HKL;

CĐ bộ phận HKL

- Lãnh đạo HKL;

- Trạm trưởng/ Phụ trách các Trạm/Tổ Kiểm lâm và công chức (do HKL mời).

14h00

Phòng họp

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2017 của Phòng TCHC và KHTC

Lãnh đạo P THCH, KHTC và Tổ trưởng Công đoàn

PTCTC và KHTC

Toàn thể viên chức, nhân viên Phòng TCHC và Phòng KHTC

16h30

Phòng họp

Phòng TC-HC họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2016

Đ/c Hồng

(TP. TC-HC)

Đ/c Trang

Toàn thể nhân viên Phòng TC-HC.

Thứ 3

17/01/2017

10h00

Phòng họp

Họp BCH Công đoàn, Ban Thanh tra giới thiệu nhân sự bầu cử Ban thanh tra nhiệm kỳ 2017-2018

Đ/c Hồng

(CT Công đoàn)

Ban Thanh tra

Toàn thể BCH Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân cơ sở

Thứ 4

18/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

19/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

20/01/2017

08h00

Hội trường

Hội nghị đại biểu CCVC,NLĐ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2017 (Dự kiến 01 ngày)

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở

PTC-HC và Công đoàn cơ sở   

- 60 đại biểu (theo Quyết định triệu tập đại biểu của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo)

- Đại diện BTV LĐLĐ Huyện.

- Phóng viên Đài TT-TH.

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Công đoàn cơ sở;

- Các Phòng CM, HKL;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments