• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017

Monday, 17/04/2017, 13:57 GMT+7
506 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 17 tháng 4  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017       

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

17/4/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.     

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

15h00

Hội trường

Làm việc với đoàn nghiên cứu TT Nhiệt đới Việt-Nga để thỏa thuận giá cả cung cấp một số dịch vụ hướng dẫn, khảo sát, nghiên cứu tại VQG Côn Đảo

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

PBTB-ĐNN và các PCM liên quan

Lãnh đạo các phòng: BTB-ĐNN, KH-HTQT và DLST-GDMT và KH-TC.

Thứ 3

18/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/4/2017

08h00

Hội trường

Họp triển khai thực hiện kế hoạch thu gom, xử lý rác đợt 1 năm 2017

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

 

- Lãnh đạo KL và các phòng: DLST-GDMT; TC-HC, KH-TC,

- Các cơ quan, đơn vị liêm quan (theo CV mời họp số 103/BQLVQG ngày 12/4/2017.

Thứ 5

20/4/2017

 

 

   

 

 

  

Thứ 6

21/4/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

  

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments