• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 22 tháng 7 năm 2017

Wednesday, 19/07/2017, 15:30 GMT+7
389 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 17 tháng 7 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 22 tháng 7 năm 2017             

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

17/7/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.        

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

14h00

Phòng họp

Họp tổ chuyên viên đấu thầu PA: Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản VQG Côn Đảo 2017.

Đ/c Lịch

(P.Giám đốc/ Tổ trưởng)

Đ/c Đình Toàn (chủ trì), đ/c Trà, Sỹ Toàn (ph/hợp)

- Đ/c Đình Toàn, Trà, Tính (CV Tổ đấu thầu theo QĐ 179/QĐ-BQLVQG);

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn (P. KHTC);

14h45

Phòng họp

Họp tổ chuyên viên đấu thầu Chỉnh lý tài liệu tại BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Lịch

(P.Giám đốc/ Tổ trưởng)

Đ/c Đình Toàn (chủ trì), đ/c Hồng, Sỹ Toàn (ph/hợp)

- Đ/c Đình Toàn, Hồng (CV Tổ đấu thầu theo QĐ 181/QĐ-BQLVQG);

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn (P. KHTC);

15h30

Phòng họp

Họp tổ CV đấu thầu PA: Lắp đặt phao ranh giới phân vùng cho hợp phần bảo tồn biển Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Lịch

(P.Giám đốc/ Tổ trưởng)

Đ/c Đình Toàn (chủ trì), đ/c Thắng, Sỹ Toàn (ph/hợp)

- Đ/c Đình Toàn, Thắng (CV Tổ đấu thầu theo QĐ 183/QĐ-BQLVQG);

- Đ/c Nguyễn Sỹ Toàn (P. KHTC);

Thứ 3

18/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/7/2017

07h25

-

Về đất liền đi công tác tại Thái Lan cùng với đoàn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 20 - 23/7/2017.

 -

-

Đ/c Nguyễn Khắc Pho (Giám đốc).

08h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự kỳ họp thứ 4 của HĐND huyện khóa XI (phiên họp thảo luận)

-

-

Đ/c Trần Duy Lịch (Phó Giám đốc).

Thứ 5

20/7/2017

08h00

Phòng họp UBND huyện

Họp Giao ban kinh tế với UBND huyện

-

HKL và Phòng KH-HTQT

Đ/c Trần Đình Huệ (Phó Giám đốc).

Thứ 6

21/7/2017

08h00

HT A - Bộ CHQS Titnh

Dự HN sơ kết công tác Quốc phòng, DQTV, GDQP và an ninh 6 tháng đầu năm 2017.

-

-

Đ/c Lê Hồng Doãn (Chính trị viên phó)

(Về đất liền lúc 17h00 ngày 19/7/2017)

Thứ 7

22/7/2017

08h30

Hội trường

Tập huấn tình nguyện viên bảo tồn rùa biển đợt 2

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

Phòng BTB-ĐNN

- ĐD P.BTB-ĐNN (02 người)

- ĐD các TKL: Hòn Tre Lớn, Hòn Cau, hòn Bảy Cạnh.

- 14 tình nguyện viên.

13h00

Cầu tàu Du lịch

Chở tình nguyện viên ra làm việc tại hòn Bảy cạnh, Hòn Cau và hòn Tre Lớn.

Đ/c Thắng

(TP.BTB)

Phòng BTB-ĐNN

- Đại diện phòng BTB-ĐNN;

- 14 tình nguyện viên.

 

* Ghi chú: Chuyến công tác chở tình nguyện viên ngày 22/7/2017 sử dụng phương tiện tàu BV0152 (Phòng TCHC bố trí phương tiện) và thuê thêm 01 chiếc ca nô chở TNV đi hòn Tre Lớn (Phòng BTB-ĐNN chủ động liên hệ).

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;         

- Lưu: VT.   

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments