• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 19 tháng 6 năm 2017 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017

Monday, 19/06/2017, 08:16 GMT+7
542 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 19 tháng 6  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 19 tháng 6 năm 2017 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017       

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

19/6/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.     

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h30

Hội trường

Triển khai kế hoạch làm phim tài liệu tập huấn kỹ thuật bảo tồn rùa biển với tình nguyện viên của Tổ chức IUCN.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. BTB-ĐNN

- Đ/c Huệ (P.Giám đốc);

- Tình nguyện viên Tổ chức IUCN;

- Đại diện các phòng: TC-HC; HKL; DLST-GDMT và BTB-ĐNN.

15h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.         

Đ/c Pho

(Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào.

Thứ 3

20/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

21/6/2017

08h30

Hội trường

Họp bàn về công tác xây dựng cơ bản và thông qua Biên bản bàn giao công tác xây dựng cơ bản.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

BQLDA

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc;

Thứ 5

22/6/2017

08h30

Hội trường

Họp bàn giao công tác tổ chức và công tác bảo vệ rừng, biển.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

P. TC-HC và HKL

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc;

- Lãnh đạo: Phòng TC-HC và HKL.

16h00

Hội trường

Họp triển khai Kế hoạch thu gom, xử lý rác tại địa điểm bãi Bờ Đập - Bãi Giông

Đ/c Huệ

(Tổ trưởng)

-

- Đ/c Trần Đình Huệ (Tổ trưởng);

- Đ/c Nguyễn Văn Lục (Tiểu đoàn BB2-Tổ phó);

- Các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Đức Vũ (P. KH&HTQT), Trần Thanh Tâm (Tàu BV.0152), Nguyễn Đình Trung(VP Hạt KL), Nguyễn Đình Lý(Trạm KL Bảy Cạnh), Trần Thái Bình (Trạm KL Hòn Tài).

Ghi chú: Các bộ phận thông báo cho CCVC, LĐ thuộc bộ phận mình tham dự.

Thứ 6

23/6/2017

08h30

Hội trường

Triển khai ký kết hợp đồng khoanh nuôi phục hồi, bảo vệ và chăm sóc rừng năm 2017 theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND Tỉnh.

Đ/c Huệ

(P.Giám đốc)

P. KH&HTQT

- Đ/c Huệ (P.Giám đốc);

- Các tổ chức, cá nhân nhận khoán thực hiện Hợp đồng (Theo thư mời);

- Đại diện các phòng KH-TC, HKL, KH&HTQT.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments