• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017

Monday, 20/02/2017, 07:58 GMT+7
443 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 20 tháng 02  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017    

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

20/02/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

10h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào;

Thứ 3

21/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

23/02/2017

14h00

Hội trường

Hội nghị triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cho cán bộ chủ chốt cơ quan và Trạm trưởng, phụ trách các Trạm Kiểm lâm.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

 

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL;

- Trạm trưởng, phụ trách các trạm KL (HKL thông báo)

Thứ 6

24/02/2017

14h00

Hội trường

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 02/2017.

Đ/c Pho

(PBT Chi bộ)

Chi ủy và đảng viên do Chi ủy phân công

- Các đ/c Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (do các PCM, HKL thông báo)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;  

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

      

Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

Chia sẻ:
comments