• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 24 tháng 7 năm 2017 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017

Monday, 24/07/2017, 14:25 GMT+7
531 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 24 tháng 7 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 24 tháng 7 năm 2017 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017             

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

24/7/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h30

Hội trường UBND

Tham dự kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Cả ngày).

-

-

Đ/c Trần Đình Huệ (Phó Giám đốc).

Thứ 3

25/7/2017

08h30

Hội trường UBND

Tham dự kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Cả ngày).

-

-

Đ/c Trần Đình Huệ (Phó Giám đốc).

09h00

Phòng họp

Họp tổ chuyên viên đấu thầu PA: Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản VQG Côn Đảo 2017.

Đ/c Lịch

(P.Giám đốc/ Tổ trưởng)

Đ/c Đình Toàn

- Đ/c Đình Toàn, Trà, Tính (CV Tổ đấu thầu theo QĐ 179/QĐ-BQLVQG);

- Đ/c Sỹ Toàn và đ/c Ân.

09h45

Phòng họp

Họp tổ chuyên viên đấu thầu: Chỉnh lý tài liệu tại BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Lịch

(P.Giám đốc/ Tổ trưởng)

Đ/c Đình Toàn

- Đ/c Đình Toàn, Hồng (CV Tổ đấu thầu theo QĐ 181/QĐ-BQLVQG);

- Đ/c Sỹ Toàn và đ/c Ân.

10h30

Phòng họp

Họp tổ chuyên viên đấu thầu DA: Lắp đặt phao ranh giới phân vùng cho hợp phần bảo tồn biển Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Lịch

(P.Giám đốc/ Tổ trưởng)

Đ/c Đình Toàn

- Đ/c Đình Toàn, Thắng (CV Tổ đấu thầu theo QĐ 183/QĐ-BQLVQG);

- Đ/c Sỹ Toàn và đ/c Ân.

Thứ 4

26/7/2017

08h30

Hội trường

Họp thông qua quy chế quản lý công việc và đánh giá, phân loại công chức, viên chức,  người lao động.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Phòng TC-HC

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL;

- Đại diện BCH các đoàn thể.

15h00

Hội trường

Ban quản lý Quỹ Bảo tồn họp xét cho vay vốn đợt 2 năm 2017

Đ/c Huệ

(Trưởng ban)

Tổ chuyên viên giúp việc

- Thành viên BQL Quỹ (theo thư mời của BQL Quỹ).

- Các đ/c: Hồng, Trà, Sơn, Đức Tuấn (Tổ chuyên viên giúp việc)

Thứ 5

27/7/2017

06h30

Sân hành lễ NTHD

Tham dự Lễ viếng Nghĩa trang Hàng dương Côn Đảo.

-

-

- Lãnh đạo đơn vị;

- CCVC,LĐ (các bộ phận thông báo)

09h30

Trụ sở VQG

Thăm hỏi gia đình CCVC,LĐ là đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

-

BCH Công đoàn cơ sở

- Chi ủy, Ban giám đốc

- BCH Công đoàn;

- BCH đoàn cơ sở, CCB (mỗi tổ chức cử 02 người).

Thứ 6

28/7/2017

16h00

Hội trường

Lễ Kết nạp đoàn viên công đoàn và ôn lịch sử, truyền thống ngày thành lập CĐVN 28/7 

Đ/c Hồng

(Chủ tịch)

BCH Công đoàn cơ sở

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- ĐD LĐLĐ huyện Côn Đảo;

- ĐD BCH các đoàn thể;

- CCVC,LĐ được kết nạp đoàn viên và đoàn viên Công đoàn (40 người). 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments