• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 26/2 đến 2/3/2018

Monday, 26/02/2018, 14:47 GMT+7
346 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 24 tháng 02 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

26/02/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

10h00

Phòng họp VQG

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2018 về Tổ chức hành quân liên ngành đầu xuân

Đ/c Pho

Đ/c Trà

- BGĐ, các phòng chuyên môn, các Trạm KL có liên quan.

- Đ/c Trà mời thêm những CB dự kiến phân công phục vụ kế hoạch tham dự

14h00

Phòng họp VQG

Làm việc với Phòng Kế hoạch-Tài chính về Kế hoạch phân bổ và điều hành dự toán năm 2018; Chỉ đạo rút kinh nghiệm về các khuyến cáo, kiến nghị qua thư Kiểm toán số 07/2018/TKT-FAC; Chỉ đạo thu hồi công nợ tồn đọng đến ngày 31/01/2018

Đ/c Pho

Phòng KH-TC

- Đ/c: Lài, Hiệp, Sỹ Toàn, Đình Toàn, Hiền, Tính.

- Phòng KH-TC: Phân công người ghi biên bản, làm thông báo kết luận cuộc họp.

 

Thứ 3

27/02/2018

-

-

Hành quân tuần tra liên ngành đầu xuân Mậu Tuất theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Côn Đảo

UBND huyện CĐ

Hạt Kiểm lâm

Theo Kế hoạch và thư mời

Thứ 4

28/02/2018

09h00

Phòng họp VQG

Lễ công bố và trao các quyết định: Miễn nhiệm, thôi phân công nhiệm vụ, điều động, phân công công tác lần 1 năm 2018 đối với một số CCVC phòng chuyên môn; trạm tổ thuộc Hạt Kiểm lâm

Đ/c Pho

- Phòng TC-HC;

- VP Hạt Kiểm lâm

- Các đ/c Chi ủy, BGĐ, các PCM, BCH các đoàn thể.

- CCVC có quyết định.

11h00

Phòng họp VQG

Làm việc với đại diện Phòng TC-HC, HKL, Tổ trưởng KL Cơ Động và Thuyền trưởng Tàu BV0152

Đ/c Pho

 

Đ/c Hồng, đ/c Trà, đ/c Anh, đ/c Xiêm, đ/c Xuân và toàn thể nhân viên Tàu BV0152

15h30

Phòng họp VQG

Ban chấp hành công đoàn cơ sở làm việc với 02 công đoàn kết nghĩa và ban nữ công bàn kế hoạch phối hợp tổ chức ngày 8/3

Đ/c Huệ

Đ/c Hồng

Ban chấp hành CĐCS, đại diện BCH 02 công đoàn kết nghĩa và lãnh đạo 02 ban nữ công đơn vị kết nghĩa.

Thứ 5

01/3/2018

08h00

Cầu tàu

Tàu BV 0152 đi chuyển đổi quân một số trạm và bàn giao Trạm KL hòn Tre Nhỏ

Đ/c Trà

Trạm KL Hòn Tre Nhỏ

Đ/c Trà, đ/c Trung và toàn  thể CC Trạm Kiểm lâm Hòn Tre Nhỏ

8h00

Trụ sở VQG

Dọn mặt bằng và đào hố trồng Thiên tuế tại Trụ sở cơ quan ( từ ngày thứ 5 đến hết ngày thứ 6)

Đ/c Sơn

Đ/c Sơn chỉ đạo chuẩn bị vật tư, dụng cụ, phương tiện

Phòng KH&HTQT (03 người); Phòng Bảo Tồn Biển (03 người);

Phòng TC-HC (02 người)

Hạt Kiểm Lâm (04 người)

08h00

Phòng BTB&ĐNT

Bàn giao nhiệm vụ quản lý điều hành Trưởng phòng BTB&ĐNN

Đ/c Huệ

Đ/c Thắng,

Đ/c Hùng

Toàn thể viên chức Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước

8h00

Phòng họp VQG

Nghe bộ phận xây dựng cơ bản báo cáo tình hình tham mưu thực hiện các dự án XDCB ( dự án sửa chữa các hồ nước Đầm Tre, Ông Đụng; công tác quyết toán dự án VQG giai đoạn 2; công tác quyết toán dự án các hồ chứa nước các đảo nhỏ…)

Đ/c Pho

Đ/c Lịch

Đ/c Hoàng

Đ/c Đình Toàn

Đc Sỹ Toàn

Các đ/c: Lịch, Sỹ Toàn, Đình Toàn, Hoàng.

15h00

Phòng họp VQG

Họp Ban quản lý Quỹ Bảo tồn

Đ/c Huệ

Đ/c Hồng, đ/c Lài và các CV tổ giúp việc

Thành viên BQL Quỹ và Tổ chuyên viên giúp việc BQL Quỹ.

Thứ 6

02/3/2018

08h00

Phòng họp VQG

- Ký Biên bản bàn giao tài chính, xác nhận công nợ giữa ông Nguyễn Sỹ Toàn với bà Đinh Thúy Lài.

- Ký Biên bản bàn giao tài chính, xác nhận công nợ giữa lãnh đạo cơ quan (ông Trần Duy Lịch với ông Nguyễn Khắc Pho)

Đ/c Pho

Đ/c Toàn,

Đ/c Lài

Chi ủy, Ban Giám đốc, toàn thể viên chức Phòng KH-Tài chính, Phòng TC-HC

10h00

Phòng họp VQG

Thông qua Quy chế quản lý thu phí thăm quan; Phương án phối hợp phục hồi bãi đẻ của Rùa biển tại Đất dốc với Six Senses

Đ/c Pho

- Đ/c Toàn;

- Phòng BTB

Chi ủy, BGĐ, toàn thể viên chức Phòng KH-TC, Phòng Du lịch sinh thái và GDMT, đại diện Hạt Kiểm lâm và đại diện các bộ phận liên quan.

14h30

Phòng họp VQG

Kiểm điểm trách nhiệm đ/c Trần Duy Lịch về việc tự ý điều chỉnh dự án xây dựng hồ chứa nước ( theo Công văn số 514/UBND-VP ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh) và không lập hồ sơ mời thầu gói thiết bị dự án hồ nước các đảo nhỏ và một số vấn đề khác có liên quan

Đ/c Pho

- Đ/c Lịch (viết bản kiểm điểm)

- Sỹ Toàn, Đình Toàn, Khánh Hoàng

Các đ/c Chi ủy, BGĐ, Phòng TC-HC và  các đ/c: Sỹ Toàn, Đình Toàn, Khánh Hoàng

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;              

- Các PCM và HKL;

- BQL Quỹ Bảo tồn;

- BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments