• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 27 tháng 02 năm 2017 đến ngày 03 tháng 3 năm 2017

Monday, 27/02/2017, 08:54 GMT+7
557 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 27 tháng 02  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 27 tháng 02 năm 2017 đến ngày 03 tháng 3 năm 2017    

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

27/02/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

28/02/2017

14h00

Hội trường

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 02/2017.

Đ/c Pho

(PBT Chi bộ)

Chi ủy và đảng viên do Chi ủy phân công

- Các đ/c Chi ủy;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (do các PCM, HKL thông báo).

Thứ 4

01/3/2017

08h00

 

 Đi kiểm tra thực tế tại một số Trạm Kiểm lâm Hòn Tài, Bãi Dương, Bảy Cạnh và kết hợp kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công một số công trình (hồ chứa nước, pin năng lượng, bình ắc quy...) tại những Trạm này

Ban giám đốc

Các TKL có đoàn đến kiểm tra

Các đ/c: Trà (Hạt phó HKL); Toàn (NV phòng KHTC); Ân (BQLDA ĐTXD)

Thứ 5

02/3/2017

08h00

Hội trường

Bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Các đ/c dự họp

- Chi ủy và Ban Giám đốc;

- CC VP Hạt và Trạm trưởng, phụ trách các Trạm, Tổ  KL (HKL thông báo);

- Thuyền trưởng Tàu BV 0152;

- Lãnh đạo và nhân viên P BTB-ĐNN.

14h00

Hội trường

Chi ủy và Ban Giám đốc họp mở rộng để nghe và cho ý kiến với BQL Dự án về báo cáo tình hình tổ chức quản lý các dự án xây dựng cơ bản theo KH giám sát của Chi bộ

Chi ủy và Ban Giám đốc

Các đ/c dự họp    

- Chi ủy và Ban Giám đốc;

- Các đ/c: Hồng (TP. TC-HC); Lài (PT. PKH-TC); Ân (BQLDA).

16h00

Hội trường

Họp Ban Giám đốc xem xét, cho ý kiến về các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án…

Ban Giám đốc

Đ/c Toàn chuẩn bị báo cáo

Các đ/c: Hồng (TP. TC-HC); Lài (PT. PKH-TC); Toàn (NV. P KH-TC).

Thứ 6

03/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

04/3/2017

08h30

Phòng họp UB

Tham dự buổi làm việc của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh với huyện Côn Đảo về thực hiện quy hoạch phát triển du lịch huyện Côn Đảo

-

-

Đ/c Trần Duy Lịch (PGĐ)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;  

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

      

Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

Chia sẻ:
comments