• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 29 tháng 5 năm 2017 đến ngày 02 tháng 6 năm 2017

Monday, 29/05/2017, 09:14 GMT+7
620 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 29 tháng 5  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 29 tháng 5 năm 2017 đến ngày 02 tháng 6 năm 2017       

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

29/5/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

30/5/2017

14h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị.          

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào.

16h00

Phòng họp

Họp Chi ủy thông qua Chương trình và dự thảo các văn kiện trình cuộc họp Chi bộ tháng 5/2017.

Đ/c Pho

(PBT Chi bộ)

Chi ủy

Các Chi ủy viên.

Thứ 4

31/5/2017

08h00

Hội trường

Họp Chi bộ tháng 5/2017.

Đ/c Pho

(PBT Chi bộ)

Chi ủy và đảng viên được phân công nhiệm vụ

- Các Chi ủy viên;

- Toàn thể đảng viên (Các bộ phận thông báo đảng viên tham dự đầy đủ).

15h00

Hội trường

Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch các chức danh Hạt phó, Trạm trưởng, Trạm phó các Trạm KL

Đ/c Lịch

(Hạt trưởng)

 VP HKL và phòng TC-HC

- Lãnh đạo Hạt;

- Trạm (Tổ) trưởng, Phụ trách các trạm, tổ và CC VP HKL.

- Trưởng phòng TC-HC.

Thứ 5

01/6/2017

16h00

Hội trường

Họp mặt, phát quà thiếu nhi 1/6    

BCH Công đoàn và BCH Đoàn cơ sở

Công đoàn, Đoàn thanh niên

- ĐD Chi ủy, Ban giám đốc;

- BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên;

- Con của CCVC, LĐ trong độ tuổi sinh từ năm 2002-2017 (các bộ phận TB theo DS)

Thứ 6

02/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL, TT Yến sào;

- BCH Công đoàn, Đoàn Cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng   

 

 

Chia sẻ:
comments