• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 31 tháng 7 năm 2017 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017

Tuesday, 01/08/2017, 08:57 GMT+7
425 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 31 tháng 7 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 31 tháng 7 năm 2017 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017             

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

31/7/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.       

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

01/8/2017

08h00

Trường Chính trị tỉnh

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 năm 2017 (Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 04/8/2017).

-

-

Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

08h00

Hội trường Huyện ủy

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

 

 

Chi ủy và Ban giám đốc (trừ đ/c Pho, Lịch, Huệ).

14h00

Trung tâm Văn hóa huyện

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

 

 

Toàn thể Đảng viên Chi bộ (Các bộ phận thông báo và sắp xếp công việc cho đảng viên tham dự đầy đủ).

Thứ 4

02/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

03/8/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

04/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments