• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần 2 tháng 11 năm 2017

Monday, 06/11/2017, 07:46 GMT+7
626 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 05 tháng 11 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017                        

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

06/11/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.      

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

10h00

Phòng họp

Giao ban tuần 02 tháng 11

Đ/c Pho

Các bộ phận

Đ/c Đình Huệ, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, ông Ân

Thứ 3

07/11/2017

09h00

Hội trường

 

Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư một số dự án du lịch sinh thái theo hình thức cho thuê môi trường rừng tại VQG CĐ. 

 

 

Đ/c Pho

 

Đ/c Tuấn

(đ/c Huệ hướng dẫn chỉ đạo cho đ/c Tuấn xây dựng Tiêu chí)

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo HKL và các PCM (Phòng DLST&GDMT phân công ghi BB. Các bộ phận liên quan (anh Sơn, Thắng, phối hợp hỗ trợ anh Tuấn đưa ra tiêu chí cho phù hợp với Quy định bảo tồn)

14h00

PHUB

Nghe đơn vị tư vấn báo cáo Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo (lần 2)

-

PTN-MT Huyện

Đ/c Đình Huệ

15h30

PHUB

Nghe đơn vị tư vấn báo cáo (lần cuối) về Đề án quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo

-

PTN-MT Huyện

Đ/c Đình Huệ

Thứ 4

08/11/2017

08h00

Hội trường

Nghe bộ phận kế toán báo cáo kết quả đối chiếu, xác nhận công nợ, thu hồi công nợ; kết quả bàn giao quỹ tiền mặt giữa các thủ quỹ; kết quả rà soát đối chiếu số liệu, chuẩn bị bàn giao tài chính; báo cáo tình hình phân công công việc, giải pháp quản lý điều hành của Phòng KH-TC thời gian tới.

Đ/c Pho

Đ/c Sỹ Toàn; Đ/c Lài, đ/c Tính (bc=văn bản)

- Đ/c Đình Huệ và toàn thể CBNV Phòng KH-TC.

- Đ/c Hồng; Đ/c Trang (Phòng TC-HC) ghi BB.

Buổi chiều

-

Giám đốc về đất liền công tác

-

-

-

Thứ 5

09/11/2017

07h30

Hội trường

Thực hành kỹ năng hướng dẫn du lịch sinh thái lần 3/2017. 

 

Đ/c Huệ

 

P. DLST&

GDMT

Lãnh đạo PBTB-ĐNN;PKH-HTQT; PDLST&GDMT; 12 trạm trưởng, tổ trưởng, phụ trách các TKL.

10h30

VPUBT (302)

Nghe nhà đầu tư báo cáo dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ Ống-Côn Đảo.

Đ/c 4 Long

Sở KH-ĐT

Đ/c Pho

Thứ 6

10/11/2017

09h00

Trụ sở mới

Nhận bàn giao trụ sở làm việc mới từ nhà thầu thi công theo Kế hoạch số 21/KH-BQLVQG ngày 25/10/2017.

 

Đ/c Lịch

 

Đ/c Ân

- Ban Giám đốc; Lãnh đạo HKL và các PCM.

- Công ty Đức Quang.

Thứ 7

11/11/2017

07h30

Trụ sở mới

Tổng vệ sinh, dọn dẹp tại trụ sở và các phòng làm việc tại trụ sở mới theo Kế hoạch số 21/KH-BQLVQG ngày 25/10/2017.

BGĐ, Trưởng, phó, phụ trách bộ phận

Phòng KH-TC (theo đề xuất của các bộ phận được duyệt)             

Toàn bộ công chức, viên chức, lao động khối văn phòng.

Chủ nhật

12/11/2017

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

                      Nguyễn Thị Bích Hồng                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments