• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc tuần 44 năm 2017

Monday, 30/10/2017, 12:56 GMT+7
475 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày  28 tháng 10 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2017                       

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

30/10/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.    

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

08h00

PHUB

Tham dự phiên họp thứ 15 - Thường trực HĐND huyện

TTr. HĐND

VPUB

Đ/c Nguyễn Khắc Pho

14h00

Hội trường

Nghe báo cáo tình hình nguồn vốn và kế hoạch thực hiện các dự án: VQG giai đoạn 3, cầu cảng, các hồ chứa nước Đất Dốc, Suối Ớt…và giải pháp thực hiện các dự án này thời gian tới đối với từng công trình.

 

Đ/c Pho

 

Đ/c Lịch

(b/c và đề xuất bằng văn bản)

- Ban Giám đốc;

- Các đ/c: Sỹ Toàn, Đình Toàn, Ân

- Phòng TC-HC: Cử người ghi BB và làm TB kết luận.

14h00

PHUB

Nghe ĐVTV báo cáo đề cương dự án tăng cường năng lực về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo

 

-

 

-

Đ/c Lê Hồng Sơn

16h00

Hội trường

Họp Chi ủy và Ban Giám đốc cho ý kiến thông qua kết quả bổ  nhiệm lại Hạt phó và 04 Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm

 

Đ/c Pho

- Đ/c Trà và VPHKL

- Đ/c Hồng và Phòng TCHC

- Các đ/c Chi ủy, Ban giám đốc; lãnh đạo HKL, các PCM và trưởng các đoàn thể.

- Đ/c Trà chuẩn bị b/c tóm tắt kết quả cuộc họp lấy ý kiến các Trạm trưởng ngày 27/10. Dự kiến đề xuất nhân sự thay thế đ/c Phương dự kiến không bổ nhiệm lại.

- Đ/c Hồng chuẩn bị đầy đủ phiếu, biểu mẫu bổ nhiệm lại CB theo quy định, chuẩn bị những thông tin cần thiết tới việc bổ nhiệm lại 05 cán bộ (Trà, Lý, Thêm, Phong, Phương)

Thứ 3

31/10/2017

08h30

HTHU

Dự Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 09-HD/TW của BTC Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (cả  ngày).

-

-

- Đ/c Nguyễn Khắc Pho, đ/c Cao Doãn Hậu

08h30

Hội trường

Góp ý lần cuối giao diện website Vườn quốc gia Côn Đảo để thống nhất trước khi chạy chính thức.           

Đ/c Huệ

Các đ/c: Sơn; Đà; Đức

- Đại diện HKL và các PCM.

Thứ 4

01/11/2017

07h30

Hội trường

Nghe bộ phận kế toán báo cáo tình hình cân đối tài chính năm 2017.

Đ/c Pho

PT Kế toán Lài

(b/c bằng văn bản)

- Đ/c Trần Đình Huệ và toàn thể CBNV Phòng KH-TC.

- Phòng TC-HC cử thư ký

09h30

Nghe bộ phận kế toán báo cáo kết quả bàn giao quỹ tiền mặt giữa các thủ quỹ, kết quả chuẩn bị bàn giao tài chính

Đ/c Lài, Phượng, Tính

(b/c bằng văn bản)

10h30

Nghe bộ phận kế toán báo cáo tình hình phân công công việc, giải pháp quản lý điều hành công việc thời gian tới 

Đ/c Lài phối hợp đ/c Toàn

Thứ 5

02/11/2017

08h30

HTHU

Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 (cả ngày).

Huyện ủy

UBKT

- Đ/c Nguyễn Khắc Pho; đ/c Trần Đình Huệ và đ/c Nguyễn Văn Trà.

Thứ 6

03/11/2017

08h30

Hội trường

Nghe Phòng TC-HC báo cáo tình hình điều hành công việc và phân công nhiệm vụ Phòng TC-HC  

Đ/c Pho

Phòng TC-HC (b/c bằng văn bản)

- Đ/c Trần Đình Huệ và toàn thể CBNV Phòng TC-HC (kể cả bộ phận dưới tàu)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

  

        

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments