Công văn số: 173-CV/CB về việc triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Chi bộ lần thứ XV

Friday, 30/01/2015, 16:28 GMT+7

ĐẢNG BỘ HUYỆN CÔN ĐẢO

CHI BỘ BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Côn Đảo, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Số: 173-CV/CB

V/v: triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Chi bộ lần thứ XV

 

                  

                   Kính gửi:

- Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo;

- Ban Chấp hành các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn cơ sở,

  Hội Cựu Chiến binh cơ sở)

Căn cứ Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị 33-CT/HU ngày 10/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về đại hội đảng bộ các cấp.

          Chi uỷ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã chuẩn bị văn kiện đại hội Chi bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020. Để phát huy trí tuệ các tổ chức đoàn thể quần chúng và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức đơn vị tham gia nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Văn kiện đại hội Chi bộ, nay Chi uỷ sao gửi:

          - Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ (2010-2015) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2015-2020);

          - Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi uỷ khoá XIV.

          Đề nghị lãnh đạo đơn vị; Ban Chấp hành các đoàn thể triển khai, phổ biến rộng rãi cho đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến kể từ ngày ban hành văn bản này đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2015.

          - Ý kiến đóng góp được tập hợp thành Biên bản cuộc họp của từng tập thể gửi về Chi uỷ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo để nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp trong quá trình hoàn thiện văn kiện./.

                             

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr Huyện uỷ (bc);

- UBKT Huyện uỷ;

- Các đ/c Chi uỷ;

- Lưu.

T/M CHI ỦY

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho

 


Written : admin


Copyright © 2018 Con Dao National Park