Lịch làm việc tuần 5 tháng 11 năm 2017

Monday, 27/11/2017, 13:52 GMT+7

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 26 tháng 11 năm 2017  

 

LỊCH LÀM VIỆC         

Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017                          

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

27/11/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng

08h00

Phòng họp UBND huyện

Họp phiên thứ 16 Thường trực HĐND huyện Côn Đảo

TTr HĐND huyện

 

Đ/c Nguyễn Khắc Pho

08h00

Trụ sở cũ

Di dời hồ sơ, tài sản, trang thiết bị Phòng làm việc các Phó Giám đốc lên trụ sở mới.

Đ/c Huệ, đ/c Lịch

Đ/c Huệ, đ/c Lịch

- Đ/c Huệ, đ/c Lịch và 10 đoàn viên (theo DS Đoàn cơ sở lập)

- Phương tiện: Xe ô tô đơn vị, xe ô tô Công ty Đức Quang và thuê 01 xe ngoài (nếu cần)

14h00

Hội trường

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ phận Hạt Kiểm lâm nhiệm kỳ 2017 – 2022

BCH CĐBP

BCH CĐBP

  • Đại diện: Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và BCH CĐCS;
  • Đai biểu dự Đại hội (do CĐBP Kiểm lâm triệu tập (34 đại biểu)

Thứ 3

28/11/2017

14h00

Hội trường

Họp Tổ Kiểm tra theo QĐ 05-QĐ/CB nghe các thành viên được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh

Đ/c Trà

Đ/c Hậu

Thành Tổ Kiểm tra theo QĐ 05-QĐ/CB

Thứ 4

29/11/2017

8h00-9h00

Trụ sở mới

Lễ khai trương trụ sở mới

Đ/c Giám đốc

Đ/c Tính; Tâm; Trung; Hậu

Chi ủy, Ban GĐ Vườn; BCH các đoàn thể; Đại diện các bộ phận.

13h30

Hội trường (29 VTS)

Đại hội Công đoàn cơ sở của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.

BCH Công đoàn cơ sở

BCH Công đoàn cơ sở

Theo thư mời và quyết định triệu tập đại biểu của BCH Công đoàn cơ sở.

16h30

Trụ sở mới

Tiệc cơm chào mừng Đại hội công đoàn lần thứ XVII thành công

BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

Khách mời theo KH của Công đoàn.

Thứ 5

30/11/2017

-

Thành phố Huế

 Đ/c Giám đốc đi công tác dự Hội nghị quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2017

Tổng cục LN

 

Giám đốc và đ/c Nguyễn Văn Tính.

08h30

Hội trường (29 VTS)

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức

Đ/c Huệ

Thư ký HĐKL

- Thành viên Hội đồng kỷ luật;

- Ông Nguyễn Sỹ Toàn.

14h 00

Hội trường (29 VTS)

Tổ kiểm tra làm việc với các cá nhân liên quan nội dung kiểm tra

Đ/c Trà

Tổ Kiểm tra

Theo thư mời của Tổ Kiểm tra.

Thứ 6

01/12/2017

07h30

Hội trường

(29 VTS)

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu, phục hồi đa dạng sinh học rừng và biển năm 2017

Đ/c Huệ

Phòng KH&HTQT; Phòng BTB,ĐNN

Đ/c Lịch; đại diện các PCM, Hạt Kiểm lâm (bao gồm lãnh đạo và công chức các Trạm, tổ Kiểm lâm nếu có điều kiện tham gia).

16h00

Hội trường

(29 VTS)

Họp xét, bố trí nhà ở cho CCVC,LĐ

Đ/c Lịch

Phòng TCHC

Đại diện BCH Công đoàn, Phòng TC-HC và CCVC có đơn xin bố trí nhà ở tập thể

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- BCH các đoàn thể;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

            

 

 


Written : admin


Copyright © 2018 Con Dao National Park