Lịch làm việc từ ngày 4 đến ngày 8/12/2017

Monday, 04/12/2017, 08:55 GMT+7

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 03 tháng 12 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

04/12/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h30

Hội trường (29 VTS)

Làm việc với đ/c Lài và đ/c Sỹ Toàn về chuẩn bị số liệu bàn giao tài chính và công tác chuẩn bị lập KHĐT, lập HSMT sửa chữa bể chứa nước mưa tại Ông Đụng, Đầm Tre thành nhà KL.

Đ/c Lịch

Đ/c Lài,  đ/c   Sỹ Toàn

- Đ/c Lài, đ/c Sỹ Toàn.

Đ/c Trang (Phòng TC-HC) ghi BB 

14h00

Hội trường (29 VTS)

Họp xét, bố trí nhà ở tập thể cho CCVC,LĐ; và lập Kế hoạch sửa chữa trụ sở cũ HKL thành nhà công vụ.

Đ/c Lịch

Phòng TCHC

Đại diện BCH Công đoàn, Phòng TC-HC và CCVC có đơn xin bố trí nhà ở tập thể

Đ/c Trang (Phòng TC-HC) ghi BB 

14h00

Trạm KL Ông Đụng

Kiểm tra thi công công trình đường Tây Bắc-Côn Đảo khu vực Ông Câu, Ông Đụng

Đ/c Huệ

HKL, PKH-HTQT

Đại diện: Phòng KH-HTQT, Hạt Kiểm lâm và Trạm Kiểm lâm Ông Đụng

Thứ 3

05/12/2017

08h00

Hội trường (29 VTS)

Tổ kiểm tra làm việc với các cá nhân liên quan đến nội dung kiểm tra.

Đ/c Trà

Tổ Kiểm tra theo QĐ số 05-QĐ/CB

- Các thành viên Tổ Kiểm tra;

- Các đ/c: Hồng, Hương, Ân, Sỹ Toàn, Sơn (theo thư mời của Tổ kiểm tra).

Thứ 4

06/12/2017

08h00

Hội trường (29 VTS)

Tổ kiểm tra làm việc với đảng viên được kiểm tra.

Đ/c Trà

Tổ Kiểm tra theo QĐ số 05-QĐ/CB

- Các thành viên Tổ Kiểm tra;

- Đ/c Lịch.

14h00

Hội trường (29 VTS)

Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH LĐLĐ huyện Côn Đảo khóa X

Đ/c Huệ

Đ/c Hồng

- Các đ/c BCH CĐ; UV UBKT CĐ;

- Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ CĐ; Chủ tịch, phó CT Công đoàn bộ phận;

- Đại diện Chi ủy Chi bộ.

14h30

Bàn giao giữa BCH cũ, mới và phân công nhiệm vụ các thành viên BCH mới

 

-

Các đ/c BCH CĐ mới và BCH cũ.

Thứ 5

07/12/2017

08h30

Hội trường (29 VTS)

Họp kiểm điểm đ/c Nguyễn Đức Thắng

Đ/c Huệ

Đ/c Thắng

Toàn thể CBNV phòng BTB-ĐNN

15h30

-

Đ/c Trần Đình Huệ đi công tác tại tỉnh Bình Thuận từ ngày 07 - 10/12/2017.

-       

-

-

Thứ 6

08/12/2017

08h00

Hội trường (29 VTS)

Bàn giao tài chính, tài sản, công nợ giữa Giám đốc với Phó Giám đốc phụ trách

Đ/c Pho

Đ/c Lài, đ/c Sỹ Toàn HT bàn giao TC, TS, công nợ, trình giám đốc các BB vào ngày 06/12/17

- Đ/c Lịch;

- Toàn bộ CBNV phòng KH-TC

- Đại diện lãnh đạo các bộ phận liên quan.

14h00

TP Phan Thiết, tỉnh BT

Dự Hội nghị Quốc gia về Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (từ ngày 08-09/12/2017).

Tổng cục Thủy sản

-

Đ/c Đình Huệ

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- BCH Công đoàn;

- Tổ Kiểm tra theo QĐ số 05-QĐ/CB;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

                    

                 

 

 


Written : admin


Copyright © 2018 Con Dao National Park