Lịch làm việc từ ngày 11 đến ngày 15/12/2017

Monday, 11/12/2017, 08:04 GMT+7

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày      tháng 12 năm 2017  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

11/12/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

08h00

Hội trường (29 VTS)

Họp Hội đồng bồi thường trách nhiệm đối với ông Nguyễn Sỹ Toàn

Đ/c Huệ

Các thành viên Hội đồng

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 327/QĐ-BQLVQG;

- Ông Nguyễn Sỹ Toàn

14h00

Hội trường (29 VTS)

Làm việc với Viện Hàn lâm khoa học Hà Nội về tìm hiểu một số thông tin thảm thực vật, động vật VQG Côn Đảo và đi khảo sát một số địa điểm.

Đ/c Huệ

Đ/c Sơn PKH&HTQT

- Đ/c Sơn, Ngà (PKH&HTQT).

- Đoàn viện Hàn lâm KH Hà Nội.

-

-

Giám đốc và đ/c Sỹ Toàn đi công tác tại TP Bà Rịa làm việc với STC.

-

Đ/c Sỹ Toàn

-

Thứ 3

12/12/2017

07h30

HT số 29 VTS

Triển khai nghiệm thu hợp đồng chăm sóc rừng, khoanh nuôi phục hồi tái sinh rừng và bảo vệ rừng năm 2017

Đ/c Huệ-PGĐ

Đ/c Sơn, Ngà và Vũ PKH&HTQT;

Thành viên Hội đồng nghiệm thu  theo  QĐ 313/QĐ-BQLVQG (theo thư mời)

08h00

Trụ sở  mới HKL

Kiểm tra vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Côn Đảo

Công an huyện

Đ/c Trà

- Đoàn kiểm tra;

- Ông Nguyễn Văn Trà.

09h30

VP.STC

Dự họp về việc rà soát, thống nhất số liệu để STC tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành QĐ bàn giao tài sản nhà nước cho VQGCĐ 

Sở Tài chính

 

Giám đốc và đ/c Sỹ Toàn

14h00

Phòng họp VQG (KL)

- Kiểm điểm, kiến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Lê Tiến Dũng.

- Đánh giá, phân loại công chức, lao động 6 tháng cuối năm 2017 của Hạt Kiểm lâm.

Đ/c Trà

Văn phòng Hạt

 

- Lãnh đạo Hạt, Trạm, Tổ và CCVPKL;

- Chủ tịch CĐBP và ông Lê Tiến Dũng (dự họp kiểm điểm);

 

-

-

Đ/c Đình Huệ (PGĐ) về đất liền công tác

-

-

-

Thứ 4

13/12/2017

08h00

Viện SH nhiệt đới

Dự Hội thảo về Đa dạng Sinh học và Sinh thái biển.

-

Đ/c Huệ chuẩn bị báo cáo và thuyết trình

Ông Trần Đình Huệ

08h00

Phòng họp VQG (KL)

- Đánh giá, phân loại công chức, lao động năm 2017 của Hạt Kiểm lâm.

- Xét, đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo chuyên đề.

Đ/c Trà

Văn phòng Hạt

Lãnh đạo Hạt, Trạm, Tổ và công chức VPH.

Thứ 5

14/12/2017

08h30

Phòng họp VQG (KL)

Báo cáo trình chiếu giao diện Website để lãnh đạo và CCVC Vườn có liên quan xem, góp ý thông qua lần cuối.

Đ/c Pho

Đ/c Đức, đ/c Đà

Giám đốc, các PGĐ, đại diện các PCM và Hạt Kiểm lâm.

09h00

Phòng họp HKL

Làm việc với ông Phạm Thành Đúng - VC PKH&HTQT về việc nguyện vọng xin nghỉ trước tuổi.

Đ/c Pho

 

Đại diện Chi ủy; BCH Công đoàn, ông Sơn (PKH&HTQT), bà Hồng (PTCHC) và ông Đúng

Phòng TCHC (bà Trang  ghi BB)

Thứ 6

15/12/2017

08h00

Phòng họp VQG (KL)

Đánh giá, phân loại VC năm 2017 của Phòng KH&HTQT.

Đ/c Sơn

VC phòng KH&HTQT

Ông Huệ (PGĐ phụ trách KH) và VC phòng KH&HTQT.

10h00

Phòng họp Hạt Kiểm lâm

Họp đánh giá, phân loại VC Phòng DLST và GDMT năm 2017.

Đ/c Tuấn

VC, NLĐ phòng DLST và GDMT

Đ/C Huệ - PGĐ phụ trách Du lịch; Đ/C Lịch – PGĐ phụ trách công tác GDMT và VC, NLĐ phòng DLST và GDMT.

14h00

Phòng họp VQG (KL)

Họp Hội đồng kỷ luật xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Sỹ Toàn

Đ/c Huệ

Đ/c Hồng

Thành viên Hội đồng theo QĐ số 326/QĐ-BQLVQG và ông Sỹ Toàn

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- HKL và các PCM;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.     

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

                             

                    

 


Written : admin


Copyright © 2018 Con Dao National Park