• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Lịch làm việc từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2016

Thứ tư, 03/08/2016, 10:33 GMT+7
532 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 01 tháng 8  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 đến ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

01/8/2016

07h30

Sân UBND Huyện

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

15h00

Hội trường

Nghe phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tiến độ thực hiện các chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học và tiến độ xây dựng các đề án theo quyết định phê duyệt đề án quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Phòng

KH&HTQT

Lãnh đạo và các nhân viên phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Phòng họp

Làm việc với phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường để phân công nhiệm vụ đối với các nhân viên phòng.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

P.TC-HC

(chuẩn bị phòng họp)

- Đ/c Pho (PGĐ);

- Nhân viên phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.

Thứ 3

02/8/2016

10h00

Phòng họp

Tổ Kiểm tra xác minh họp phân công nhiệm vụ.

Đ/c Trà

(Hạt phó HKL)

Tổ Kiểm tra

Các thành viên Tổ kiểm tra xác minh.

14h00

Phòng họp

Làm việc với ông Phạm Trọng Nghĩa.

Đ/c Trà

(Hạt phó HKL)

Hạt Kiểm lâm

Lãnh đạo Hạt kiểm lâm và ông Phạm Trọng Nghĩa.

Thứ 4

03/8/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

04/8/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

05/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;

- Các Phòng CM, đơn vị trực thuộc;

- Các thành viên Tổ kiểm tra xác minh;

- Ông Phạm Trọng Nghĩa;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc