• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 05 tháng 12 năm 2016 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016

Thứ hai, 05/12/2016, 08:16 GMT+7
466 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 03 tháng 12 năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 05 tháng 12 năm 2016 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

05/12/2016

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

14h30

Phòng họp

Làm việc để giải quyết dứt điểm tiền thâm hụt quỹ giữa đ/c Hiến và đ/c Toàn.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Đ/c Hiến, đ/c Toàn

- Đ/c Toàn - Kế toán trưởng;

- Đ/c Hiến - Nguyên thủ quỹ.

(Phòng KH-TC phân công người ghi BB)

Thứ 3

06/12/2016

08h00

Phòng họp

Phòng DLST-GDMT họp đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV và kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, VC năm 2016.

Đ/c Pho

(PGĐ phụ trách PDLST)

VC, NV phòng DLST-GDMT

Toàn thể viên chức, nhân viên Phòng DLST-GDMT

14h00

Hội trường

Họp chi bộ: Công bố Quyết định và Thông báo của Ban thường vụ Huyện uỷ về kết luận giải quyết kỷ luật đảng của đ/c Phạm Thành Đúng.

Chi uỷ

Chi uỷ

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (các PCM, HKL thông báo và sắp xếp công việc cho đảng viên về dự họp theo Kế hoạch)

- Đ/c Phạm Thành Đúng.

14h30

Hội trường

Họp chi bộ: Kiểm điểm, phân loại bổ sung đảng viên năm 2015 đối với đ/c Trần Duy Lịch và đ/c Trần Đình Huệ.

Chi uỷ

- Chi uỷ;

- Đ/c Lịch; đ/c Huệ (nộp kiểm điểm cho Chi uỷ trước 11h00 ngày 05/12/16)

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (các PCM, HKL thông báo và sắp xếp công việc cho đảng viên về dự họp theo Kế hoạch)

- Đ/c Trần Duy Lịch; đ/c Trần Đình Huệ.

15h30

Hội trường

Họp chi bộ: Chuyên đề giám sát đảng viên thực hiện kế hoạch số 05 của Chi bộ.

Chi uỷ

- Chi uỷ;

- Các đ/c: Pho,  Lịch; Huỳnh Hùng; Toàn; Trà (nộp báo cáo giám sát cho Chi uỷ trước 11h00 ngày 05/12/16)

 

Toàn thể đảng viên Chi bộ (các PCM, HKL thông báo và sắp xếp công việc cho đảng viên về dự họp theo Kế hoạch)

 

Thứ 4

07/12/2016

07h30

Hội trường

Hạt Kiểm lâm họp (cả ngày)

- Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV;

- Kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể và công chức năm 2016.

Đ/c Lịch

(Hạt trưởng)

VP HKL, các Trạm, Tổ và CC, NV HKL

- Lãnh đạo HKL

- Trạm trưởng, Tổ trưởng và CC phụ trách các TKL;

- Công chức VP HKL.

14h00

Phòng họp

Phòng TCHC họp đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV và kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, VC năm 2016.

Đ/c Hồng

(Trưởng phòng)

VC, NV phòng TCHC

Toàn thể viên chức, nhân viên Phòng TC-HC

Thứ 5

08/12/2016

09h00

Hội trường

Hội đồng khoa học cấp cơ sở họp xét, công nhận sáng kiến, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2016.

Chủ tịch Hội đồng

- Phòng TCHC;

- Thành viên HĐ theo phân công của CTHĐ;

- Tác giả SK và tác giả thực hiện nhiệm vụ KH-CN

- Thành viên HĐ Khoa học cấp cơ sở (theo QĐ của BQL VQGCĐ);

- Tác giả sáng kiến; tác giả thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2016.

Thứ 6

09/12/2016

08h00

Hội trường

Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (bổ sung) quý III đối với một số CCVC.

Đ/c Lịch

(CT.Hội đồng)

 

- Phòng TCHC;

 

- Thành viên HĐĐG, xếp loại CCVC;

- Đại diện các PCM, HKL.

(Đ/c Huệ - NV PTCTC ghi BB)

09h00

Hội trường

Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV đối với CCVC,LĐ.

Đ/c Lịch

(CT.Hội đồng)

- Phòng TCHC;

- Các PCM, HKL

- Thành viên HĐĐG, xếp loại CCVC;

- Đại diện các PCM, HKL.

(Đ/c Huệ - NV PTCTC ghi BB)

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

                   

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc