• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017

Thứ tư, 11/01/2017, 14:01 GMT+7
380 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 09 tháng 01  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

09/01/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

10/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

11/01/2017

10h00

Phòng họp

Làm việc với Công ty Đức Xuân theo Công văn số 20/DNĐX ngày 19/12/2016.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Thành viên dự họp

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo: Phòng KH-TC, HKL và Phòng DLST-GDMT; PTCHC (ghi BB)

- ĐD Công ty Đức Xuân.

Thứ 5

12/01/2017

07h00

 

 Tham gia thực hiện Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Phạm Thành Đúng

 

 

Ông Nguyễn Khắc Pho-Phó Bí thư Chi bộ BQLVQG

(Theo KH của UBND huyện)

14h00

Hội trường

- Họp giao ban đơn vị

- Nghe các PCM báo cáo một số công việc  (theo email của đ/c Lịch ngày 06/01/2017)

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào;

Thứ 6

13/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các Phòng CM, HKL;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc