• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 13 tháng 11 năm 2016 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016

Thứ hai, 14/11/2016, 07:50 GMT+7
403 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 13 tháng 11 năm 2016

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 13 tháng 11 năm 2016 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

14/11/2016

07h30

Trụ sở HĐND và UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

10h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

BGĐ; các PCM, HKL và TT Yến sào CĐ

- Ban Giám đốc;

- ĐD lãnh đạo các PCM, HKL và TT Yến sào Côn Đảo.

(Đ/c Huệ - PTCHC ghi biên bản)

Thứ 3

15/11/2016

08h00

Phòng họp

Tiếp tục kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại đơn vị các năm 2011 - 2012.

 

Đ/c Toàn

(KT trưởng)

 

Kế toán Phòng KH-TC

- Đoàn kiểm tra của Chi cục thuế

- Các kế toán viên Phòng KH-TC

08h00

Hội trường

Làm việc với Phòng Kinh tế Huyện về cung cấp số liệu phục vụ quy hoạch và phát triển nông nghiệp huyện Côn Đảo

­Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Các phòng: KH-HTQT; DLST-GDMT; BTB-ĐNN; TC-HC và HKL

 

- ĐD các phòng: HH-HTQTLST-GDMT; BTB-ĐNN; TC-HC; 

- Đ D Hạt Kiểm lâm.

 

Thứ 4

16/11/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

17/11/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

18/11/2016

08h00

Hội trường

Xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số nhân viên hợp đồng lao động có hành vi vi phạm pháp luật

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng TC-HC

- ĐD BCH Công đoàn cơ sở;

- ĐD lãnh đạo: Phòng TCHC; KKL; phòng BTB-ĐNN;

- Ông Trương Công Nam (PT Trạm KL Bảy Cạnh);

- Ông Trịnh Huy Sơn (có liên quan)

- 05 NV HĐLĐ có sai phạm.

(Đ/c Huệ - PTCHC ghi biên bản)

14h00

Hội trường

Họp Hội đồng kỷ luật công chức các Trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau

Đ/c Pho

(Chủ tịch HĐ)

Thư ký HĐKL

- Thành viên Hội đồng kỷ luật (theo Quyết định số 225/QĐ-BQLVQG);

- Đại diện: Chi uỷ Chi bộ; BCH Hội Cựu chiến binh; BCH Đoàn cơ sở;

- Công chức các Trạm KL: Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau (có tên tại Quyết định số 225/QĐ-BQLVQG).

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- BCH các đoàn thể;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc