• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017

Thứ hai, 20/02/2017, 07:58 GMT+7
418 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 20 tháng 02  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến ngày 24 tháng 02 năm 2017    

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

20/02/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

10h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào;

Thứ 3

21/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

23/02/2017

08h00

Hội trường

Triển khai ký hợp đồng khoanh nuôi phục hồi rừng, bảo vệ rừng và chăm sóc rừng năm 2017

Đ/c Sơn

(TP KH-HTQT)

Phòng KH-HTQT

- PGĐ Trần Đình Huệ;

- ĐD tổ chức, cá nhân ký hợp đồng và CCVC đơn vị (theo CV số 48/BQLVQG-KH&HTQT ngày 22/02/2017 của BQL Vườn quốc gia  Côn Đảo);

Thứ 6

24/02/2017

08h00

Hội trường

Tập huấn quy trình bảo tồn rùa biển năm 2017

Đ/c Thắng

(TP. BTB)

Phòng BTB-ĐNN

- PGĐ Trần Đình Huệ;

- CC, NLĐ các trạm Kiểm lâm;

- VC, NV phòng DLST và GDMT.

14h00

Hội trường

Hội nghị triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cho cán bộ chủ chốt cơ quan và Trạm trưởng, phụ trách các Trạm Kiểm lâm.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

 

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL;

- Trạm trưởng, phụ trách các trạm KL (HKL thông báo)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;  

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

      

Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc