• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 21 tháng 11 năm 2016 đến ngày 27 tháng 11 năm 2016

Thứ hai, 21/11/2016, 08:43 GMT+7
467 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 19 tháng 11 năm 2016

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 21 tháng 11 năm 2016 đến ngày 27 tháng 11 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

21/11/2016

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC và HKL

- Lãnh đạo: HKL, phòng TCHC;

- Lãnh đạo, giảng viên trường CB Quản lý NN & PTNT II;

- 20 công chức Kiểm lâm (theo QĐ).

08h30

Hội trường

Giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự (Cả ngày).

Giảng viên

 

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

16h00

Hội trường

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CCVC

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Đ/c Pho và phòng TCHC

- Chi uỷ; Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo và CCVC các PCM, HKL (do các bộ phận thông báo và bố trí, sắp xếp công việc; không hạn chế số lượng)

Thứ 3

22/11/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự (Cả ngày).

Giảng viên

 

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

16h00

Hội trường

Họp Chi uỷ, Ban giám đốc mở rộng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hạt trưởng, Hạt phó Hạt kiểm lâm về các sai phạm, khuyết điểm trong quản lý, điều hành một số Trạm Kiểm lâm

­Đ/c Pho

(P. Bí thư/

P. Giám đốc)

Đ/c Lịch, đ/c Trà và Phòng TCHC

- Chi uỷ; Ban Giám đốc;

- Đ/c Trần Duy Lịch;

- Đ/c Nguyễn Văn Trà;

- Trưởng, phó các PCM; HKL và Trạm trưởng, tổ trưởng các Trạm, Tổ KKL.

17h00

Hội trường

Họp Ban giám đốc mở rộng để kiểm điểm, đóng góp ý kiến, đề xuất phân loại viên chức năm 2015 đối với đ/c Trần Duy Lịch, đ/c Trần Đình Huệ (bổ sung)

­Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Đ/c Lịch, đ/c Huệ và Phòng TCHC

 

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, phó các PCM và HKL.

 

Thứ 4

23/11/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự (Cả ngày).

Giảng viên

Phòng TCHC

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

Thứ 5

24/11/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự (Cả ngày).

Giảng viên

Phòng TCHC

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

Thứ 6

25/11/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự (Cả ngày).

Giảng viên

Phòng TCHC

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

15h00

Hội trường

Nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo dự thảo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, áp dụng hình thức bảo tồn chuyển vị (ex-situ) để phục hồi và bảo tồn loài Trai tai tượng vảy tại Côn Đảo”

Đ/c Huệ

(CT. Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở)

Chủ nhiệm đề tài; Phòng BTB-ĐNN

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (theo Quyết định số 262/QĐ-BQLVQG ngày 22/11/2016 của Giám đốc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo).

Thứ 7

26/11/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự (Cả ngày).

Giảng viên

Phòng TCHC

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

Chủ nhật

27/11/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự (Cả ngày).

Giảng viên

Phòng TCHC

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc