• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016

Thứ ba, 29/11/2016, 11:45 GMT+7
494 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 27 tháng 11 năm 2016

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

28/11/2016

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Giảng dạy lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Giảng viên

 

20 công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

14h00

Hội trường

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC

- Lãnh đạo các PCM, HKL

- Lãnh đạo, giảng viên trường CB Quản lý NN & PTNT II;

- 20 công chức , viên chức (theo QĐ).

14h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Cả ngày).

Giảng viên

 

20 công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

16h00

Dự án Khu hành chính

Thăm, xem tình hình triển khai xây dựng Khu hành chính Vườn quốc gia Côn Đảo và trụ sở nhà làm việc Hạt Kiểm lâm

 

BQLDA cử người hướng dẫn, báo cáo.

- Chi ủy;

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, phó PCM, đơn vị trực thuộc.

Thứ 3

29/11/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Cả ngày).

Giảng viên

 

20 công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

16h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Các PGĐ và các PCM, HKL

- Các phó giám đốc;

- Đại diện các PCM, HKL, TT Yến sào Côn Đảo;

(Đ/c Trang - NV Phòng TCHC ghi BB)

Thứ 4

30/11/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Cả ngày).

Giảng viên

Phòng TCHC

20 công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

16h00

Hội trường

Đóng góp Đề án và Quy chế quản lý, bảo tồn, khai thác các loài thuỷ sinh trong phân khu phát triển hợp phần bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo.

­Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Phòng BTB

- Các phó giám đốc;

- Trưởng, phó các PCM; HKL.

(Phòng BTB phân công người ghi BB)

Thứ 5

01/12/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Cả ngày).

Giảng viên

Phòng TCHC

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

16h00

Phòng họp

Họp Ban giám đốc với Kế toán trưởng để:

- Cho ý kiến về dự thảo biên bản quyết toán năm 2015;

- Nghe KTT báo cáo đề xuất hướng giải quyết các khoản tiền tạm ứng chưa xử lý.

­Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Phòng KH-TC

- Các phó Giám đốc;

- Đ/c Toàn - Kế toán trưởng.

(Đ/c Huệ - NV phòng TCHC ghi BB)

Thứ 6

02/12/2016

07h30

Hội trường

Tiếp tục học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Cả ngày).

Giảng viên

Phòng TCHC

20 công chức kiểm lâm được cử đi bồi dưỡng theo Quyết định.

14h00

Phòng họp

Làm việc để giải quyết dứt điểm tiền thâm hụt quỹ giữa đ/c Hiến và đ/c Toàn

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Đ/c Hiến, đ/c Toàn

- Đ/c Toàn - Kế toán trưởng;

- Đ/c Hiến - Nguyên thủ quỹ.

15h00

Hội trường

Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC

- Lãnh đạo các PCM, HKL

- Lãnh đạo, giảng viên trường CB Quản lý NN & PTNT II;

- 20 công chức , viên chức (theo QĐ).

16h00

Hội trường

Góp ý Đề án thu phí tham quan Vườn quốc gia Côn Đảo

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng DLST-GDMT

- Các phó giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL

 (Đ/c Trang - NV phòng TCHC ghi BB)

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- Các PCM và HKL;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Lưu: VT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc