• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thứ hai, 31/10/2016, 08:06 GMT+7
540 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 31  tháng 10  năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

31/10/2016

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

 

 

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Phòng họp

Chi uỷ công bố Quyết định kỷ luật đảng viên Nguyễn Huy Đô

Đ/c Pho

(P. Bí thư)

Chi uỷ

- Các đ/c Chi uỷ;

- Đ/c Nguyễn Huy Đô.

10h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Pho

(P. Giám  đốc)

BGĐ; các PCM, HKL và TT Yến sào CĐ

- Ban Giám đốc;

- ĐD lãnh đạo các PCM, HKL và TT Yến sào Côn Đảo.

(Đ/c Trang - PTCHC ghi biên bản)

14h00

Phòng họp

Nghe Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài, chuyên đề và triển khai xây dựng đề cương kỹ thuật, kinh phí điều tra Sâm Đất theo QĐ được UBND tỉnh phê duyệt

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Phòng KH và HTQT

Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng KH-HTQT.

Thứ 3

01/11/2016

10h00

Hội trường

Thông qua danh sách công chức, viên chức, lao động cử đi tham quan, học tập năm 2016

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Phòng TCHC

- Trưởng các PCM và HKL;

- ĐD BCH Công đoàn cơ sở.

15h00

Hội trường

Làm việc với đoàn công tác của Viện Hải dương học Nha trang

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Đ/c Huệ và Phòng BTB

- Trưởng phòng BTB-ĐNN;

- Đoàn công tác của viện HDHNT

16h00

Phòng họp

Nghe Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài, chuyên đề.

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

Phòng BTB và ĐNN

Lãnh đạo và toàn thể nhân viên phòng BTB - ĐNN.

Thứ 4

02/11/2016

08h00

Hội trường

Góp ý thông qua phương án giá dịch vụ du lịch sinh thái năm 2017 - 2020

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

Đ/c Hùng (PDLST)

- Ban giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM và HKL

- Ông Huỳnh Văn Hùng;

(Đ/c Huệ - PTCHC ghi biên bản)

Thứ 5

03/11/2016

14h00

Hội trường

Đoàn công tác của Ban thường vụ Huyện uỷ làm việc với Chi uỷ và ông Phạm Thành Đúng để xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Đúng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ

BTV Huyện uỷ

Chi uỷ;

ông Đúng

- Các đ/c Chi uỷ;

- Ông Phạm Thành Đúng;

- Đoàn công tác BTV Huyện uỷ.  

Thứ 6

04/11/2016

10h00

Hội trường

Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của BQL Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Pho

(P. Giám đốc)

P KH-TC và P TC-HC

- Ban Giám đốc;

- BCH Công đoàn;

- Lãnh đạo các PCM và HKL

(Đ/c Trang - PTCHC ghi biên bản)

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban giám đốc;

- BCH Công đoàn;

- Các PCM và Hạt Kiểm lâm;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc