Quyết định số: 65/QĐ-BQLVQG ngày 27/02/2014

Thứ hai, 08/12/2014, 15:42 GMT+7

Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng quý đối với công chức, viên chức. 

Xem tại đây.


Người viết : admin


Copyright © 2017 Vườn Quốc Gia Côn Đảo