Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dưng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuy

Thứ hai, 19/06/2017, 13:49 GMT+7

Kế hoạch (xem tại đây). 

Bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". (tải về tại đây).


Người viết : admin


Copyright © 2017 Vườn Quốc Gia Côn Đảo