• Hotline liên hệ công tác: 02543.830.150
  • Hotline du lịch : 0983.830.669
  • Hotline báo cáo vi phạm : 0919.373.166

Tổ chức, bộ máy

Capture_1

I. Ban Giám đốc

1. Ông Nguyễn Khắc Pho - Bí thư Chi Bộ - Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.

Điện thoại: 02543.830.150

2. Ông Trần Đình Huệ - Phó bí thư Chi Bộ - Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.

Điện thoại: 02543.830.150

II. Phòng Tổ chức – Hành chính

1. Ông Nguyễn Đình Trung - Phụ trách phòng.

Điện thoại: 02543.508.440

Email: trungcdnp@gmail.com

III. Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. Ông Nguyễn Sỹ Toàn – Phụ trách phòng

Điện thoại: 02543.608.342

Email: nguyensytoan1982@gmail.com

IV. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng

Điện thoại: 02543.830.650

Email: son@condaopark.com.vn

V. Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước

1. Ông Nguyễn Phùng Hùng – Phụ trách phòng

Điện thoại: 02543.630.090

Email: phunghung@condaopark.com.vn

V. Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường

1. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Trưởng phòng

Điện thoại: 02543.608.150

Email: hong@condaopark.com.vn

VI. Hạt Kiểm lâm

1. Ông Nguyễn Khắc Pho – Hạt trưởng

2. Ông Nguyễn Văn Trà –  Phó Hạt trưởng

Điện thoại: 02543.630.989

Email: quoctraqlr38@gmail.com