• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 06 tháng 3 năm 2017 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017

Monday, 06/03/2017, 17:13 GMT+7
557 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 05 tháng 3  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 06 tháng 3 năm 2017 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017    

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

06/3/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

08h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị

Đ/c Lịch

(P.Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào;

16h00

Phòng họp

Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh để chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. 

Đ/c Tài

(CT. Hội)

BCH hội CCB

Toàn thể Ban chấp hành

Thứ 3

07/3/2017

08h00

Trụ sở Vườn

Đi khảo sát, xác định vị trí, địa điểm lắp đặt biển cảnh báo Khỉ thường xuyên xuất hiện trên tuyến đường giao thông đi Bến Đầm, Cỏ Ống

Đ/c Sơn

(TP. KH-HTQT)

Đ/c Vũ; PTCHC (bố trí xe ô tô)

Phòng Kinh tế, Đội Thanh tra giao thông, BQLCTCC, Khu 1, Khu 10, HKL (theo thư mời của BQL Vườn quốc gia CĐ)

Thứ 4

08/3/2017

08h00

Phòng họp

 Làm việc với PTC-HC và PKH-TC để thảo luận thống nhất các nội dung làm việc với Sở Tài chính, Sở Nội vụ về cơ chế tự chủ tài chính ở đơn vị sự nghiệp công lập

Đ/c Pho

(P.Giám đốc)

Phòng TCHC; Phòng KHTC (B/c nội dung theo email của đ/c Pho ngày 03/3/2017)

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng phòng TC-HC, KH-TC và ông Nguyễn Sỹ Toàn.

Thứ 5

09/3/2017

14h00

Hội trường

Nghe BQL Dự án báo cáo lại nội dung quản lý Dự án: Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2 và công trình bể chứa nước mưa trên các đảo nhỏ

Đ/c Lịch

(P.Giám đốc)

BQL Dự án chuẩn bị và báo cáo    

- Chi ủy và Các Phó Giám đốc;

- Lãnh đạo các phòng: TC-HC; KH-TC; đ/c Ân và đ/c Toàn.

Thứ 6

10/3/2017

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL; TT Yến sào CĐ;

- Hội Cựu Chiến binh;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;  

- Lưu: VT.   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 Nguyễn Thị Bích Hồng  

 

                 

 

Chia sẻ:
comments