• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017

Monday, 12/06/2017, 07:57 GMT+7
579 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 12 tháng 6  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017       

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

12/6/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.     

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

07h45

Hội trường BCHQS

Dự khai mạc huấn luyện DQTV tại Hội trường B-BCH quân sự huyện.

 

 

- Giám đốc;

- CCVC có tên trong danh sách triệu tập tham gia huấn luyện.

10h00

Hội trường

Họp giao ban đơn vị. 

Đ/c Pho

(Giám đốc)

BGĐ, các PCM, HKL, TT Yến sào

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo PCM, HKL, TT Yến sào.

14h00

Hội trường

Họp Giao ban Hạt Kiểm lâm.

Đ/c Pho

(Hạt trưởng)

  VP HKL

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm;

- Các Trạm trưởng/Phụ trách trạm, tổ HKL và CC văn phòng HKL.

16h00

Hội trường

Làm việc với Phòng TCHC, Văn phòng HKL, Tổ Kiểm lâm Cơ Động, Toàn thể CBNV công tác tại Tàu BV0152, ca nô BV0142 về công tác phối hợp, quản lý điều hành phương tiện.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

P.TCHC

- Lãnh đạo và nhân viên: Phòng TC-HC, Tàu BV0152, Văn phòng HKL, Tổ KL Cơ Động, Ca nô BV0142.

* Các bộ phận có liên quan thông báo CCVC tham dự.

Thứ 3

13/6/2017

08h00

Hội trường

Làm việc với Phòng DLST-GDMT,  Phòng KHTC để nghe báo cáo kết quả chuẩn bị sửa chữa các bảng diễn giải thiên nhiên và nguồn kinh phí thực hiện.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

- P.DLST-GDMT;

- Đ/c Toàn (P.KH-TC)

 

- Giám đốc;

- Đ/c Tuấn (P.DLST-GDMT);

- Đ/c Toàn (P.KH-TC).

Thứ 4

14/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

15/6/2017

08h30

Sở KH&CN

Họp thảo luận tìm giải pháp giải quyết tình trạng khỉ phá hoại hoa màu cây trái tại Côn Đảo.

 

 

- Đ/c Huệ (Phó Giám đốc)

10h45

 

Đi công tác Nha Trang-Khánh Hòa (từ 15/6/2017-18/6/2017).

Đ/c Pho

(Giám đốc)

 

- Đ/c Pho (Giám đốc);

- Đ/c Sơn (TP. KH&HTQT);

- Đ/c Tính (P. KHTC).

Thứ 6

16/6/2017

 

 

  

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL;

- TT Yến sào Côn Đảo;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments