• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 22 tháng 5 năm 2017 đến ngày 27 tháng 5 năm 2017

Monday, 22/05/2017, 07:33 GMT+7
606 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 22  tháng 5  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 22 tháng 5 năm 2017 đến ngày 27 tháng 5 năm 2017         

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

22/5/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

Thứ 3

23/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

24/5/2017

13h30

Hội trường

Làm việc với đại diện Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ENV

Đ/c Huệ

(P. Giám đốc)

 

Lãnh đạo Phòng DLST-GDMT và Hạt Kiểm lâm

Thứ 5

25/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

26/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

27/5/2017

08h00

Hội trường

Kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với công chức Trương Mai Thế Hòa

Đ/c Lịch

(Hạt trưởng)

VP HKL

Lãnh đạo HKL, 12 trạm (tổ) trưởng, phụ trách TKL và CC văn phòng KL (cụ thể do HKL mời)

09h30

Hội trường

Giao ban Hạt Kiểm lâm quý II

Đ/c Lịch

(Hạt trưởng)

VP HKL

Lãnh đạo HKL, 12 trạm (tổ) trưởng, phụ trách TKL và CC văn phòng KL

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL; TT Yến sào;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments