• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017

Monday, 24/04/2017, 08:07 GMT+7
668 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 24 tháng 4  năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017         

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

24/4/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.     

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

10h00

Phòng họp

Họp Tổ kiểm tra theo Quyết định số 04-QĐ/CB của Chi bộ ngày 29/3/2017.

Đ/c Trà

(Tổ trưởng)

Tổ kiểm tra

Các thành viên Tổ kiểm tra.

Thứ 3

25/4/2017

07h00

Cầu tàu du lịch

Ra  quân thu gom xử lý rác thải tại (đợt 1) bãi Bờ Đập, bãi Cát Lớn, bãi Xi Măng thuộc hòn Bảy Cạnh

Đ/c Pho

(PGĐ/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 70 người (Chi tiết tại Phụ lục 1 - kèm theo Công văn số 115/BQLVQG ngày 21/4/2017).

07h00

Cầu tàu du lịch

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại bãi Dương thuộc hòn Bảy Cạnh

Đ/c Lịch

(PGĐ/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 50 người (Chi tiết tại Phụ lục 1 - kèm theo Công văn số 115/BQLVQG ngày 21/4/2017).

07h00

Cầu tàu du lịch

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại vịnh Đầm Tre.

Đ/c Tuấn

(PT. PDL/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 40 người (Chi tiết tại Phụ lục 1 - kèm theo Công văn số 115/BQLVQG ngày 21/4/2017).

07h00

Trụ sở BQL VQG

Ra quân thu gom xử lý rác thải tại Đầm The - Hòn Bà.

Đ/c Trà

(Hạt phó HKL/ Tổ trưởng)

Tổ trưởng trực tiếp phân công

Tổng cộng 40 người (Chi tiết tại Phụ lục 1 - kèm theo Công văn số 115/BQLVQG ngày 21/4/2017).

Thứ 4

26/4/2017

-

-

Tiếp tục thực hiện thu gom xử lý rác thải (đơt 1) tại các địa điểm: Bãi Bờ Đập, bãi Cát Lớn, bãi Xi Măng, bãi Dương thuộc hòn Bảy Cạnh và vịnh Đầm Tre

-

-

13h30

Hội trường

Làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/3/2017 về hoạt động KD dịch vụ DLST tại các Vườn quốc gia, Khu BTTN

Đ/c Pho

(P.Giám đốc)

Phòng DLSST-GDMT

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ 1053;

- ĐD: UBND Tỉnh, SNN, Huyện ủy, UBND huyện CĐ;

- BGĐ và LĐ các PCM, HKL VQG.

Thứ 5

27/4/2017

08h00

Trụ sở BQLVQG

Hướng dẫn đoàn đi kiểm tra thực tế hiện trường

Đ/c Pho

(P.Giám đốc)

Phòng DLSST-GDMT

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ 1053;

- ĐD: UBND Tỉnh, SNN, Huyện ủy, UBND huyện CĐ;

14h00

Hội trường

Làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/3/2017 sau kiểm tra thực tế hiện trường

Đ/c Pho

(P.Giám đốc)

Phòng DLSST-GDMT

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ 1053;

- ĐD: UBND Tỉnh, SNN, Huyện ủy, UBND huyện CĐ;

- BGĐ và LĐ các PCM, HKL VQG.

Thứ 6

28/4/2017

08h00

Phòng họp

Họp Ban Giám đốc về nhân sự bổ nhiệm Hạt phó và Trạm trưởng các Trạm Kiểm lâm.

Đ/c Lịch

(P. Giám đốc)

Phòng TCTC

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phòng TCHC.

09h00

Phòng họp

Họp Chi ủy thông qua chủ trương bổ nhiệm Hạt phó và Trạm trưởng các Trạm Kiểm lâm

Đ/c Pho

(P. Bí thư CB)

 

Các đ/c Chi ủy.

14h00

Hội trường

Chi ủy nghe Tổ kiểm tra theo QĐ số 04-QĐ/CB của Chi bộ báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên.

Đ/c Pho

(P. Bí thư CB)

Tổ Kiểm tra

- Các đ/c Chi ủy;

- Các thành viên Tổ Kiểm tra.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc; 

- Các PCM, HKL;

- Tổ Kiểm tra theo QĐ số 04;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 (Đã  ký)

  

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

 

Chia sẻ:
comments