• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 28 tháng 8 năm 2017 đến ngày 01 tháng 9 năm 2017

, 26/08/2017, 12:00 GMT+7
547 xem
Chia sẻ:

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Côn Đảo, ngày 28 tháng 8 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC   

Từ ngày 28 tháng 8 năm 2017 đến ngày 01 tháng 9 năm 2017                 

 

 
 

 

 

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

28/8/2017

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Tham dự Lễ Chào cờ đầu tuần.      

-

-

- Ban giám đốc;

- CCVC,LĐ đơn vị.

14h00

Phòng họp

Gặp gỡ đối thoại trực tiếp để xem xét đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Loan Thảo.       

Đ/c Pho

(Hạt trưởng)

VP HKL

- Đ/c Trà (Phó Hạt trưởng);

- Các đ/c: Cao Doãn Hậu, Trần Thái Bình, Trần Văn Ninh và Trương Mai Thế Hòa.

Thứ 3

29/8/2017

08h00

BQLDA ĐTXD huyện

 Tham gia khảo sát bàn giao rừng, đất rừng tại thực địa cho chủ dự án để triển khai dự án đường Tây Bắc-Côn Đảo (theo Thư mời số 185/TM-UBND ngày 23/8/2017 của UBND huyện). Thời gian dự kiến 02 ngày ( từ ngày 29-30/8/2017).

-   

 -

- Đ/c Pho (Giám đốc);

- Đ/c Trà (Phó Hạt Trưởng HKL)

- Đ/c Sơn (TP. KH&HTQT).

Thứ 4

30/8/2017

-nt-

-nt-

-nt-

-

-

Đ/c Sơn (TP. KH&HTQT).  

18h00

Hội trường

Họp thông qua kết quả đánh giá phân loại CCVC Hạt Kiểm lâm 6 tháng đầu năm 2017.

Đ/c Pho

(Hạt trưởng)

VP Hạt Kiểm lâm

 Tất cả Trạm trưởng, Phụ trách Trạm, Tổ và công chức VP Hạt Kiểm lâm.

Thứ 5

31/8/2017

08h00

Phòng họp

Họp Chi ủy thông qua Báo cáo của UBKT Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Sỹ Toàn.

Đ/c Pho

(Phó Bí thư)

Chi ủy

- UBKT Huyện ủy;

- Các đ/c Chi ủy.

09h00

Hội trường

Họp Chi bộ công bố thông báo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm và đề xuất hình thức kỷ luật đối với đ/c Nguyễn Sỹ Toàn và họp Chi bộ tháng 8, xét công nhận đảng viên chính thức đồng chí Thái Khắc Tình.

 

 

- UBKT Huyện ủy;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ (Các bộ phận thông báo cho tất cả đảng viên tham dự đầy đủ).

15h00

Hội trường

Họp Ban Giám đốc để kiểm điểm, phân loại 6 tháng đầu năm 2017.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

P. TCHC

- Ban Giám đốc;

- Trưởng phòng TCHC.

Thứ 6

01/9/2017

14h00

Hội trường

Họp Hội đồng đánh giá phân loại CCVC 6 tháng đầu năm 2017.

Đ/c Pho

(Giám đốc)

Phòng TC-HC

Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 204/QĐ-BQLVQG.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy; Ban Giám đốc;

- Các PCM, HKL;

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 204/QĐ-BQLVQG;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

GIÁM ĐỐC

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
comments