• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Lịch làm việc từ ngày 19/3 đến 23/3/2018

Monday, 19/03/2018, 07:15 GMT+7
1081 xem
Chia sẻ:

Lịch làm việc từ ngày 19/3 đến 23/3/2018

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Côn Đảo, ngày 18 tháng 3 năm 2018  

LỊCH LÀM VIỆC          

Từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2018                            

 

Thứ/ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Tham dự

Thứ 2

19/3/2018

07h30

Trụ sở HĐND, UBND

Dự lễ chào cờ đầu tuần.               

HĐND, UBND huyện

-

Giám đốc, các PGĐ, CCVC văn phòng BQLVQG CĐ và đại diện các TKL: Bến Đầm, Cơ Động, Cỏ Ống, Ông Đụng.

07h30

Trụ sở VQG

Xây bục và lắp đặt bia cây di sản tại khu vực núi Nhà Bàn

Đ/c Sơn

Đ/c Vũ (PKH-HTQT) chuẩn bị vật tư; đ/c Công Nam (HKL) chuẩn bị dụng cụ

 

PKH&HTQT (02 người); HKL (02 người).

 

08h30

Phòng họp VQG

Nghe báo cáo chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Côn Đảo và Lễ đón nhận bằng công nhận Cây Di sản.

Đ/c Pho

Các bộ phận báo cáo công tác chuẩn bị theo kế hoạch số 08

- Ban giám đốc;

- Lãnh đạo các PCM, HKL; đại diện BCH CĐCS và BCH Đoàn cơ sở.

10h00

Phòng họp VQG

Họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Giám đốc, các phó Giám đốc

Đ/c Pho

Phòng TCHC

- Ban giám đốc;

- Trưởng, phó các PCM, HKL và đại diện BCH CĐCS.

14h00

Phòng 501-VP UBND tỉnh

Làm việc với trường Đại học khoa học ứng dụng Vall Hall Larenstein Hà Lan

-

-

Đ/c Trần Đình Huệ

14h00

Hội trường UBND huyện

Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018 của huyện Côn Đảo

-

-

Đ/c Trần Duy Lịch

14h00

Hội trường

Xét khen thưởng cá nhân có cống hiến 25 năm cho sự phát triển Vườn quốc gia Côn Đảo và góp ý dự thảo Báo cáo 25 năm thành lập, phát triển Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đ/c Pho

Các Phòng TC-HC; KH&HTQT; DLSTGDMT

Đ/c Trần Đình Huệ

Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở. Các bộ phận có liên quan; đại diện Hạt Kiểm lâm

Thứ 3

20/3/2018

07h30

Đường đi hang Đức Mẹ

Tiếp tục dọn dẹp mặt bằng đường vào cây di sản khu vực núi Ông Đụng (Cả ngày)

Đ/c Sơn

P.KH&HTQT phối hợp Phòng BTB&ĐNN, HKL chuẩn bị rựa phát, cào và cưa máy

P KH&HTQT (03 người); PBTB và ĐNN (02 người); HKL (03 người trong đó có người biết sử dụng cưa máy).

(cá nhân tự chuẩn bị nước uống và cơm trưa)

08h00

Hội trường

  Nghe báo cáo điều chỉnh Phương án thiết kế sửa chữa Trạm giao dịch VT

Đ/c Pho

KS. Nguyễn Khánh Hoàng

Lãnh đạo đơn vị và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

10h00

Hội trường

Làm việc với BCH Công đoàn cơ sở để thống nhất chủ trương xây dựng Quy chế trả lương cho CCVC,LĐ theo NĐ 204 của Chính phủ.

Đ/c Pho

Phòng TC-HC

Lãnh đạo đơn vị và đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Riêng VP HKL mời thêm các CC văn phòng

Thứ 4

21/3/2018

07h00

Trụ sở cũ 29 VTS

Di dời và trồng Thiên Tuế tại trụ sở cơ quan

Đ/c Sơn

PKH-HTQT

PKH&HTQT (03 người); PBTB (03 người); PTC-HC (02 người); HKL (04 người).

08h00

Trụ sở cũ 29 VTS

Thanh lý tài sản

Đ/c Lịch

Phòng KH-TC

- Các thành viên Hội đồng thanh lý tài sản; lãnh đạo PBTB-ĐNN;

- Doanh nghiệp mua tài sản thanh lý (Phòng KH-TC mời).

15h00

Phòng họp VQG

Họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Trưởng phòng TCHC

Đ/c Hồng

Đ/c Trang

- Đại diện ban giám đốc;

- Toàn thể viên chức, nhân viên phòng TCHC và đại diện Tổ Công đoàn phòng Tổ chức-Kế hoạch.

 Thứ 5

22/3/2018

08h30

Phòng họp VQG

Đoàn kiểm tra (QĐ 246) kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 26/4/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy (Theo Thông báo số 01-TB/ĐKT).

Đoàn kiểm tra

Chi ủy

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định 246;

- Các đ/c Chỉ ủy.

Thứ 6

23/3/2018

14h00

Phòng họp HĐND huyện

Họp Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện

Ban KTXH

 

Ông Nguyễn Khắc Pho

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, Ban Giám đốc;  

- Các PCM và HKL;

- CĐCS và Đoàn cơ sở;

- Website Vườn quốc gia Côn Đảo;          

- Lưu: VT.    

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

(Đã ký)     

 

 

Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Chia sẻ:
comments