• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

organizing committee

To_chuc_bo_may_1


I. Ban Giám đốc
1. Ông Nguyễn Khắc Pho – Bí thư Chi Bộ - Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.
Điện thoại: 02543.830.150
2. Ông Trần Đình Huệ - Chi ủy viên – Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.
Điện thoại: 02543.830.150
3. Ông Trần Duy Lịch – Chi ủy viên - Phó Giám đốc BQLVQG Côn Đảo.
Điện thoại: 02543.830.150
II. Phòng Tổ chức – Hành chính
1. Ông Nguyễn Đình Trung – Phụ trách phòng.
Điện thoại: 02543.508.440
Email: trungcdnp@gmail.com
2. Bà Hồ Thị Huệ - Chuyên viên.
Điện thoại: 02543.831.292
Email: hohue.xhdlu@gmail.com
3. Ông Võ Quốc Hùng – Chuyên viên.
Điện thoại: 02543.831.292
Email: Hung.voquoc1972@gmail.com
4. Bà Nguyễn Thị Hương – Văn thư.
Điện thoại: 02543.830.150
Email: huongnguyen10985@gmail.com
III. Phòng Kế hoạch – Tài chính
1. Ông Nguyễn Thanh Bình
Điện thoại: 02543.608.342
2. Ông Nguyễn Sỹ Toàn – Chuyên viên
Điện thoại: 02543.608.342
Email: nguyensytoan1982@gmail.com
3. Bà Đinh Thúy Lài – Chuyên viên
Điện thoại: 02543.608.342
Email: thuylai2910@yahoo.com
4. Bà Võ Thị Hữu Hiệp – Chuyên viên
Điện thoại: 02543.608.342
Email: vothihuuhiep@gmail.com
5. Nguyễn Đình Toàn – Chuyên viên
Điện thoại: 02543.608.342
Email: toannd@condaopark.com.vn 
6. Ông Nguyễn Khánh Hoàng – Cán bộ kỹ thuật
Điện thoại: 02543.608.342
Email: khanhhoang85@gmail.com
7. Nguyễn Văn Tính – Thủ quỹ
Điện thoại: 02543.608.342
Email: tinhcondao@yahoo.com.vn
IV. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
1. Ông Lê Hồng Sơn – Trưởng phòng
Điện thoại: 02543.830.650
Email: son@condaopark.com.vn
2. Ông Nguyễn Văn Ngà – Kỹ sư
Điện thoại: 02543.830.650
Email: nga@condaopark.com.vn
3. Ông Nguyễn Đình Đức – Kỹ sư
Điện thoại: 02543.830.650
Email: duc@condaopark.com.vn
4. Ông Nguyễn Đức Vũ – Kỹ sư
Điện thoại: 02543.830.650
Email: vu@condaopark.com.vn
V. Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường
1. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – Trưởng phòng
Điện thoại: 02543.608.150
Email: hong@condaopark.com.vn
2. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Cán sự
Điện thoại: 02543.630.563
Email: ndtuankt25@yahoo.com.vn
3. Ông Lê Bá Lộc – Nhân viên
Điện thoại: 02543.630.563
Email: loc@condaopark.com.vn
4. Ông Lê Xuân Đà – Chuyên viên
Điện thoại: 02543.630.563
Email: xuanda@condaopark.com.vn
5. Bà Nguyễn Thị Mùi – Chuyên viên
Điện thoại: 02543.630.563
Email: thanhthanhmui@gmail.com
6. Bà Trần Khánh Linh – Nhân viên
Điện thoại: 02543.630.563
Email: khanhlinhcondaopark@gmail.com
VI. Hạt Kiểm lâm
1. Ông Nguyễn Khắc Pho – Hạt trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Trà – Chi ủy viên - Phó Hạt trưởng
Điện thoại: 02543.630.989
Email: quoctraqlr38@gmail.com
3. Ông Cao Doãn Hậu – Nhân viên Kiểm lâm.
Điện thoại: 02543.830.698
Email: hauklcondao@gmail.com
4. Ông Lê Hồng Doãn – Nhân viên Kiểm lâm.
Điện thoại: 02543.830.698
Email: doankl@condaopark.com.vn
5. Bà Trương Thị Thu Thủy – Nhân viên Kiểm lâm.
Điện thoại: 02543.830.698
Email: thuy@condaopark.com.vn