Tổ chức, bộ máy

Noname_1

I. Ban Giám đốc

Pho 

Ông Nguyễn Khắc Pho - Bí thư Đảng ủy/Giám đốc. Điện thoại: 02543.630.741. Di động: 0976868915

II. Phòng Tổ chức - Hành chính

 Trung 

1. Ông Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Đảng ủy/Trưởng phòng. Di động: 0968614992

doan

2. Ông Lê Hồng Doãn, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính. Di động: 0909110662

III. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Toan 

1. Ông Nguyễn Sỹ Toàn - Trưởng phòng. Di động: 0945642188

Luan

2. Ông Nguyễn Duy Luân - Đảng ủy viên/Kế toán trưởng. Di động: 0918342534

IV. Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế

sYn 

Ông Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng. Điện thoại: 02543.830.650. Di động: 0962739008

V. Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường

Nga 

Ông Nguyễn Văn Ngà - Trưởng phòng. Điện thoại: 02543.830.669. Di động: 0984726595

VI. Hạt Kiểm lâm

1 

1. Ông Nguyễn Khắc Pho - Bí thư Đảng uỷ/Giám đốc/Hạt trưởng HKL. Điện thoại: 02543.630.741. Di động: 0976868915

Tra 

2. Ông Nguyễn Văn Trà -  Đảng ủy viên/Phó Hạt trưởng HKL. Điện thoại: 02543.630.989. Di động: 0919373166

hYu

3. Ông Nguyễn Thái Hậu - Đảng ủy viên/Phó Hạt trưởng HKL. Di động: 0988758396