• Hotline Contact Work: 02543 830 150
  • Hotline Con Dao Tour: 0983 830 669
  • Hotline Report violations: ...

Regulations, internal regulations

13/01/2016

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 12/bqlvqg

V/v đóng góp ý kiến dự thảo

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016

Côn Đảo, ngày 13 tháng 01 năm 2016

     

 

Kính gửi:

- Chi uỷ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo;

- Ban Chấp hành các đoàn thể;

- Các phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc,

 

Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi nghiên cứu, tiếp thu một số kiến nghị của Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2014-2015. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo xây dựng dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ để ban hành và tổ chức thực hiện kể từ năm 2016.

Căn cứ Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo gửi dự thảo Quy chế này đến lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành các đoàn thể, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia nghiên cứu, góp ý.

Thời gian nghiên cứu góp ý kể từ ngày phát hành công văn này đến 20/01/2016. Các ý kiến đóng góp gửi về Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo chậm nhất là ngày 21/01/2016 (đ/c Pho) tiếp nhận nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hoặc giải trình cho công chức, viên chức biết, sau đó trình Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2016 thông qua và tổ chức thực hiện.

Đề nghị lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành các đoàn thể khẩn trương góp ý./.

(kèm theo dự thảo Quy chế).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đ/c Phó Giám đốc;

- Lưu:VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Khắc Pho